2. Prosiding Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Asia Tenggara (SAKAT) 2011 “Sastera Menganyam Fahaman Lintas Budaya”

Tarikh: 17 – 18 September 2011

Tempat: Dewan Persidangan Antarabangsa, Berakas Negara Brunei Darussalam

  • Kesusasteraan sebagai Wahana Pembentukan Modal Insan Cemerlang dalam  Kurikulum Pendidikan di Malaysia: Satu Perspektif

         Oleh: Prof. Madya Dr. Lim Swee Tin

Bibliografi

Abdullah Sani Ahmad, 1996. Peranan Pejabat Karang-Mengarang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rahmanto, B. 1988. Metode Pengajaran Sastra. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Kementerian Pendidikan Malaysia, 1990. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Pusat Perkembangan Kurikulum, 1994. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk Sekolah Menengah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kementerian Pendidikan Malaysia, 2000. Surat Pekeliling Iktisas, Bil. 5/2000 bertarikh 23 Februari 2000.

Kementerian Pelajaran Malaysia, 2000. Kesusasteraan Melayu sebagai Satu Komponen Wajib Bahasa Melayu Contoh P & P. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia, 2000. Anak Laut. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kementerian Pendidikan Malaysia, 2001. Kerusi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kementerian Pendidikan Malaysia, 2002. Sehijau Warna Daun. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kementerian Pendidikan Malaysia, 2002. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kementerian Pendidikan Malaysia, 2004. Laporan Prestasi SPM 2003.

Zahirah Aziz dan Kamaruzaman Abdullah, 2001. “Pengajaran Komponen Sastera dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu di Sekolah Menengah: Konsep dan Batas Pengajaran”. Kertas kerja Bengkel Pengajaran KOMSAS Sekolah Menengah, 4 – 6 Jun 2001.

 

Zahirah Aziz, 2003. “Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Komponen Sastera dalam Bilik Darjah”. Kertas kerja Seminar Pengajaran dan Pembelajaran KOMSAS di Universiti Sains Malaysia, 7-8 Februari 2003.

 

  • Tanggapan Evaluatif NH Dini pada Priyayi Jawa

 

Oleh: Lee Yeon

Daftar Pustaka

Arivia, Gadis, 2003. Filsafat Feminisme. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Dini, Nh, 2004. Padang Ilalang di Belakang Rumah. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

_____, 2002. Sebuah Lorong di Kotaku. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

_____, 1991, Sekayu. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

_____, 1998. Langit dan Bumi Sahabat Kami. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

_____, 1982. Kuncup Berseri. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Doh, Hui Jeong, “여성의 눈으로 여성 현실을 논하다” (Membicarakan Persoalan Wanita dari Perspektif Wanita),” Jeonbuk Ilbo, 7 November 2007.

Hellwig, Tineke, 2003. In The Shadow of Change: Citra Perempuan dalam Sastera Indonesia. terj. Farikha, Rika Iffati. Jakarta: Desantara.

Geertz, Clifford, 1981. Santri, Abangan, Priyayi dalam Masyarakat Jawa. Jakarta: Pustaka Jaya.

Kartodirdjo, Sartono, 1993. et al. Perkembangan Peradaban Priyayi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sardjono, Maria Ambar, 1995. Paham Jawa. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

 

 

 

  • Istiadat Memilih Pasangan dan Meminang Melayu Brunei dalam Karya Sastera

 Oleh: Pengiran Dr. Hidop bin Pengiran Haji Shamsudin

 

Bibliografi

Ampuan Haji Brahim Ampuan Haji Tengah, 1997. Sumbangsih Seni. Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka.

A Aziz Deraman (edisi Kedua 1994). Masyarakat dan Kebudayaan Malaysia. Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia.

Haji Mohd. Yusof Bakar (19890. Adat Perkahwinan Orang Melayu Brunei di Mukim Saba. Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Harun Aminurrashid, 1981. Darah Kedayan. Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ismail Hamid, 1988. Masyarakat dan Budaya Melayu. Kuala Lumpur. Kementerian Pendidikan Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kerajaan Brunei, 1966. Gendang Jaga-Jaga. Brunei Darussalam: Jabatan Adat Istiadat.

Mohd. Salleh Abdul Latif, 1993. Pahlawan Pengiran Sakam. Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad Shafie Haji Mohd. Zain, 1976. Pelajaran Fiqeh Untuk Tingkatan Enam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muslim Burmat, 1988. Puncak Pertama. Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dator seri Utama (Dr.) Haji Mohd. Jamil Al-Sufri, 2002. Adat Istiadat Diraja Brunei. Brunei Darussalam: Jabatan Adat Istiadat.

Yura Halim, 1993. Adat Mengulum Bahasa. Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

 

  • Wanita dan Adat dalam Novel Trilogi Fatimah Busu: Antara Ketekalan dan Transformasi

Oleh: Mohd. Hanafi Ibrahim

 

Bibliografi

Jelani Harun, 2010. Adat Istiadat Kesultanan Melayu-Jepun Berdasarkan Naskhah Klasik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Fatimah Busu, 2008. Ombak Bukan Biru (cet. I 1977). Kuala Lumpur. Pekan ilmu Publications Sdn. Bhd.

Fatimah Busu, 2005. The Missing Piece Bahagian Satu. Seri Kembangan: Citra Kurnia Enterprise.

Fatimah Busu, 2006. The Missing Piece Bahagian Dua. Seri Kembangan: Citra Kurnia Enterprise.

Lim Swee Tin, Himpunan Esei Sastera.

Abdul Latiff Abu Bakar, 2001. Adat Melayu Serumpun. Melaka: Perbadanan Muzium Melaka.

Virginia H. Dancz, 1987. Women and Party Politics in Peninsular Malaysia. Singapore: Oxford University Press.

Wazir Jehan Khan, 1992. Women and Culture Between Malay Adat-adat Islam. Boulder: Westview Press.

Mohamad Saleeh Rahamad, 2007. “Sastera dalam Pembinaan Budaya” dlm. Budaya Serumpun Mendepani Globalisasi. Kuala Lumpur: Persatuan Penulis NASIONAL (Pena) 2007, hlm. 180.

Roziah Omar, 1984. “Feminity and Malay Adolescence”. Hlm. The Malay Woman in the Body Between Biology and Culture. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.

 

 

  • Kesejagatan Sastera Tauhid: Merajut Nilai dan Seimbang Mutu

Pengarang: Dajamal Tukimin

 

Bibliografi

Djamal Tukimin, Kajian dan Himpunan – Pantun Melayu: Sejarah Perkembangan Permikiran dalam Menjana Tamadun Melayu di Singapura Modern, (manuskrip), Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, Malaysia.

Djamal Tukimin, Perkembangan Puisi Islam di Singapura: Menempoh Obsesi dalam Pencarian Proses Kreatif, (2011), kertas kerja dibentengkan pada Pertemuan Penyair Nusantara Ke-5 Palembang, Sumatera Selatan pada 16-19 Julai 2011.

Faisal Ismail, Dr., Paradigma Kebudayaan Islam – Studi Kritis dan Refelsi Historis, Penerbit Titian Ilahi, Yogyakarta.

Hamdy Salad, Agama Seni – Refleksi Teologis dalam Ruang Estetik, (2000), Penerbit Yayasan Semesta Yogyakarta.

Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Bila Nyanyian Dianggap Halal, (terj), dari kitab Kasyf al-Ghita ‘an Hukma Sama’al-Ghina, (2000), Penerbit CV. Cendekia Sentra Muslim, Jakarta.

Ismail Raji Al-Faruqi, Seni Tahudi – Esensi dan Estetika Islam, (terj) dari Cultural Atlas of Islam, (1999), Penerbit Yayasan Bentang Budaya, Yogykarta.

Marwan Saridjo, Sastra dan Agama – Tinjauan Kesusasteraan Indonesia Bercorak Islam, (2006), Penerbit Yayasan Ngali Aksara, Jakarta.

Sayid Quthub, Seni Penggambaran dalam Al-Quran, (terj.) dari kitab At-Tasyiwirul Fanni Fil Qur’an, (1981), Penerbit C.V. Nur Cahaya, Yogyakarta.

Thomas W. Arnold, SIR., Painting in Islam – A Study of the Place of Pictoria Art in Muslim Culture, (1065), Dover Publications, Inc., New York, USA.

Yusuf Al-Qardhawi, DR., Menempatkan Lagu & Musik dalam Timbangan Qur’an & Sunah – Jawaban atas koreksi Syaikh Nashiruddin Al-Albani terhadap Buku Halal Haram dalam Islam, (terj), dari Fiqh A-Ghina’ Wal al-Musiqi di Dhau’al-Quran as-Sunah, (2005), Penerbit Media Insani Press, Solo Jawa Tengah.

 

 

  • Mengakrabi Citra Wanita dalam Kumpulan Cerpen Tsunami di Hatinya

Oleh: Dayang Hajah Sariani binti Haji Ishak

 

Bibliografi

Norsiah Haji Abd Gapar, Hajah, 2009. Kumpulan Cerpen Tsunami di Hatinya. Brunei: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rosnah Baharudin, Februari 2006. “Feminisme Ala Salina Ibrahim dalam Untukmu Hana” dlm. Dewan Sastera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sariani Haji Ishak, Hajah, Julai-Disember 2002. “Mengakrabi Novel-novel Brunei Darussalam dari Bendahara Menjadi Sultan (1951) ke Titik-titik Peluh (2002)” dlm. Pangsura. Brunei: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Siti Hajar Che Man, Februari 2006. “Kaedah Baharu Feminisme dalam Kritikan Sastera” dlm. Dewan Sastera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

__________, Januari 2004. “Ekspresi Pengalaman Wanita sebagai Ciri Asas dalam Pembentukan Citra Wanita” dlm. Dewan Sastera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Siti Aisah Murad, Februari 2006. “Watak Wanita di Tangan Penulis Lelaki” dlm. Dewan Sastera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Taha Abd. Kadir, Februari 2006. “Pemburu Mimpi: Novel Besar yang Sarat dengan Feminisme” dlm. Dewan Sastera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

 

  • Sastera dan Gender: Memaknai Representasi Perempuan dalam Sastera Indonesia Kontemporer Melalui Kritik Sastera Feminis.

Oleh: Diah Ariani Arimbi

 

Bibliografi

Arimbi, Diah Ariani, 2009. Reading Contemporary Indonesian Muslim Women Wroters Representation, Indentity and Religion of Muslim Women in Indonesian Fiction, Amsterdam University Press, Amsterdam.

Belsey, C. Dan J. Moore, 1989. ‘Introduction: The Story So Far’. The Feminist Reader: Essays in Gender and the Politics of Literary Criticism, C. Belsey and J. Moore (eds.), Macmillan Education., Ltd. London, hlm. 1-20.

Fetterley, J., 1978. ‘ Introduction on the Politics of Literature’. The Resisting Reader: A Feminist Approach to American Fiction, Indiana University Press, Bloomington.

Hatley, B., 2002. ‘Literature Mythology and Regime Change: Some Obervations on Recent Indonesian Women’s Writings’. Women in Indonesia: Gender Equity and Development, Kathryn Robinson and Sharon Bessel (eds.), Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, hlm. 130-143.

Heraty, T., 1994. ‘Women’s Issures in a Patriarchal Society: Novels by Indonesian Women’. Emergent Voices: Southeast Asian Women Novelists, Thelma B, Kintanar, Ungku Maimunah Mohd. Tahir, Koh Tai Ann, Toeti Heraty (eds.), University od the Philippines Press, Diliman, Quezon City, hlm. 121-165.

Humm, M. 1994. A Reader’s Guide to Contemporary Feminist Literary Critism, Harvester Wheatsheaf, New York.

Ibrahim, R.I., 2003. Noda Pipi Seorang Perempuan, Tiga Serangkai, Solo.

Ibrahim, R.I., 2009. Surat-Surat Puteri, Masmedia Buana Pustaka, Surabaya.

Kolodny, A., 1997. ‘Dancing Through the Minefield,’ Feminisms: An Anthology of Literary Theory and Critism, R.R. Warhol dan D.P. Herndl (eds), 2nd ed., Rutgers University Press, New Brunswick, N.J.

Millet K., 1970. Sexual Politics, Rupert Hart-Davis, London, 1969.

Moi, T., 1985. Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory, Routledge, London and New York.

Sholwalter, E., 1986. ‘Introduction,’ The New Feminist Critism Essays on Women Literature and Theory, ed. Elaine Showalter, Virago Press, London.

Sholwalter, E., 1985. ‘Toward A Feminist Poetics’. The New Feminist Critism: Essays on Women, Literature, and Theory. E. Sholwalter (ed), 1st. Ed., Pantheon, New York, hlm. 125-143.

Teeuw, A., 1979. Modern Indonesian Literature Volume I & II. Martinus Nijhoff, The Hague. 1979.

Todd, J., 1988. Feminist Literary History A Defence. Polity Press, Cambridge and Oxford.

Winarto, I., 1976. Women Writers in Post-War Indonesia: An Analysis of the Works of Five Prominent Women Writers. University of Sydney, M.A Qualifying Thesis.

Wolf, N. The Beauty Myth How Images are Used against Women, Harper Perennial, New York, 1991, 2002.