Deklarasi

Dengan ini, kami bersetuju akan: 
merapatkan hubungan, pengertian, dan kerjasama kesusasteraan bagi memajukan 
dan mengembangkan kesusasteraan Melayu/Indonesia ke arah menjadi warga 
sastera dunia yang berwibawa. 
menyelaraskan kegiatan dan penyelidikan kesusasteraan Melayu/ Indonesia 
secara terpadu. mengusahakan peluang-peluang bersama untuk para sasterawan 
memajukan bakat, penterjemahan penerbitan, dan pengiktirafan terhadap 
pencapaian mutu ciptaan sastera. 
memantapkan penyebaran dan penggunaan bahasa Melayu/Indonesia sebagai 
wahana komunikasi, media ilmu pengetahuan, dan media pengucapan seni ke peringkat rantau dan antarabangsa. 
melaksanakan segala butiran yang terkandung dalam Piagam Majlis.
Kami juga bersetuju akan mengundang badan-badan yang sama di negara-negara 
Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Kemboja dan Laos untuk menganggotai 
Majlis ini sebagai Pemerhati bagi tujuan meluaskan kegiatan kesusasteraan 
melalui pengucapan dalam bahasa Melayu/Indonesia secara lebih meluas, 
penting dan berwibawa.