6. Bibliografi Terbitan Jurnal Pangsura (1995 – 2020)

BIBLIOGRAFI

TERBITAN JURNAL PANGSURA

(1995 – 2020)

A. Kamis H. Tuah, “Isu/Masalah Alam Sekitar, Karya Kesusasteraan Alam Sekitar Brunei dan Kritikan Eko” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 19:Bil. 35, hlm. 22−35, Januari−Jun 2014.

A. Kamis H.T., “Muslim Burmat: Tokoh Pengarang Kesusasteraan Brunei” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 15:Bil. 29, hlm. 3−23, Julai−Disember 2009.

A. Kamis H.T., “Novel Makna Sebenar Sebuah Ladang – Muslim Burmat” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 11:Bil. 20, hlm. 49–59, Januari–Jun 2005.

A. Rahim Abdullah, “Korban Kesuciannya: Antara Intertekstualiti, Feminis dan Pascakolonial” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 13:Bil. 24, hlm. 58−77, Januari−Jun 2007.

A. Rahim Abdullah, “Mitos Melayu Moden dalam Saudagar Besar dari Kuala Lumpur” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 6:Bil. 10, hlm. 137–149, Januari–Jun 2000.

A. Samad Said, “Fungsi Sastera: Berjejak Sejenak di Bumi Malaysia” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 4:Bil. 7, hlm. 72–76, Julai–Disember 1998.

A. Wahab Ali, “Dari Alam Kudus ke Alam Cereka: Satu Tinjauan Kosmologi dalam Sastera Melayu” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 1:Bil. 1, hlm. 90–99, Julai–Disember 1995.

A. Wahab Ali, “Tradisi dalam Moden: Satu Perbicaraan Balada Tun Fatimah Karya Zaihasra” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 2: Bil. 2, hlm. 75–82, Januari–Jun 1996.

Abang Patdeli bin Abang Muhi, “Selayang Pandang Pengurusan Teater di Malaysia” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 12:Bil. 23, hlm. 69−78, Julai−Disember 2006.

Abang Patdeli Haji Abang Muhi, “Katarsis Perjuangan: Analisis Kritis dari Perspektif Fiksyen Sejarah” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 20:Bil. 37, hlm. 26−45, Januari−Jun 2017.

Abang Patdeli Haji Abang Muhi, “Kota Larangan Qui Jong Chian Lai: Motif Naratif Folklor dalam Strategi Naratif Realisme Magis” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 14:Bil. 26, hlm. 103−120, Januari−Jun 2008.

Abd. Samad bin Banin, “Kemunculan dan Penyebaran Cerita Panji” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 12:Bil. 22, hlm. 246−254, Januari−Jun 2006.

Abdul Hadi W.M., “Amir Hamzah dan Relevansi Sastra Melayu” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 7:Bil. 12, hlm. 3–9, Januari–Jun 2001.

Abdul Hadi W.M., “Ta’wil: Relevansi Hermeneutika dalam Kajian Sastra Melayu di Indonesia” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 12:Bil. 23, hlm. 114−134, Julai−Disember 2006.

Abdul Halim Ali, “Konsep Estetika Bersepadu: Satu Kaedah Baharu Kaedah Kritik Estetik dalam Kesusasteraan Melayu” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 17:Bil. 32, hlm. 90−107, Julai−Disember 2012.

Abdul Razak Panamale, “Tunas-tunas Menguntum Dahan-dahan Berbunga: Wajah Sastera Melayu Selatan Thailand” dlm. Jurnal Pangsura, Jilid. 9:Bil. 17, hlm. 140–145, Julai–Disember 2003.

Abdul Rozak Zaidan, “Ironi dalam Sajak-sajak Goenawan Mohamad” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 10:Bil. 19 , hlm. 25–50, Julai-Disember 2004.

Abdul Rozak Zaidan, “Konsep Pemikiran Goenawan Mohamad Tentang Puisi” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 14:Bil. 26, hlm. 135−145, Januari−Jun 2008.

Abdul Samat Banin, “Ciri Gelaran: Analisis dari Aspek Isi dan Bentuk” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 14:Bil. 26, hlm. 93−102, Januari−Jun 2008.

Abdul Samat Banin, “Hikayat Abu Nawas: Kupasan daripada Sudut Tema” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 6:Bil. 11,  hlm. 144–151, Julai–Disember 2000. 

Abdullah Zawawi Mohd. Hairani dan Prof. Madya Dr. Shaiful Bahri Md. Radzi, “Sastera dan Politik: Suatu Perbincangan Psikoanalisis Berdasarkan Senja Belum Berakhir Karya Azizi Haji Abdullah” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 19:Bil. 35, hlm. 50−62, Januari−Jun 2014.

Agus R. Sarjono, “Penerbitan dan Hak Cipta: Karya dan Media Sastra di Era Sosial Media” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 21:Bil. 39, hlm. 60−66, Januari−Jun 2018.

Agus Sri Danardana, “Pelanggengan Kekuasaan dalam Lakon Semar Gugat N. Riantiarno” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 11:Bil. 20, hlm. 77–117, Januari–Jun 2005.

Agus Sri Danardana, “Stilistika “Amuk Tun Teja” dalam Wacana Global” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 18:Bil. 34, hlm. 111−127, Julai−Disember 2013.

Amida Abdulhamid, “Tinta Elipsis: Cinta kepada Allah ialah Cinta Akhbar” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 16:Bil. 30, hlm. 117−126, Januari−Jun 2010.

Aminah Haji Momin, “‘Wajah’ Wanita dalam Novel-novel Melayu Nusantara” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 10:Bil. 18, hlm. 126–141, Januari–Jun 2004.

Aminah Haji Momin, “Pendekatan Moral dalam Novel Warna Boleh Berubah Karya Siti Atikah Haji Tengah” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 5:Bil. 9, hlm. 74–91, Julai–Disember 1999.

Aminah Haji Momin, “Pendidikan Moral dan Estetika dalam Syair Nasihat” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 7:Bil. 13, hlm. 49–61, Julai–Disember 2001.

Aminah Haji Momin, “Suara Wanita dalam Antologi Puisi Kembara Merdeka: Dua Dekad Meniti Usia” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 12:Bil. 23, hlm. 88−98, Julai−Disember 2006.

Ampuan Dr. Haji Brahim bin Ampuan Haji Tengah, “Pembicaraan Tema Dua Buah Cerpen Karya Ajip Rosidi dan Arena Wati” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 12:Bil. 22, hlm. 5−16, Januari−Jun 2006.

Ampuan Dr. Haji Brahim bin Ampuan Haji Tengah, “Persoalan Falsafah Islam dalam ‘Ntaidu’” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 13:Bil. 24, hlm. 46−57, Januari−Jun 2007.

Ampuan Haji Brahim Ampuan Haji Tengah, “Perbandingan antara Abdullah Munshi dengan Pengiran Shahbandar Mohammad Salleh” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 6:Bil: 11, hlm. 121–129, Julai–Disember 2000.

Ampuan Haji Brahim Ampuan Haji Tengah, “Syair Asli Rajang Hari Karya Muda Omar Ali Saifuddien Satu Analisis Intertekstualiti” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 5:Bil. 9, hlm. 128–150, Julai–Disember 1999.

Ampuan Haji Brahim bin Ampuan Haji Tengah, “Asal-Usul dan Perkembangan Syair Rajang” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 1:Bil. 1, hlm. 100–113, Julai–Disember 1995.

Annaliza Bakri, “Terjemahan: Merentasi Alunan Kata & Makna” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 20:Bil. 37, hlm. 58−71, Januari−Jun 2017.

Arbak Othman, “Kontekstualisasi dalam Balada Hilang Peta” dlm. Jurnal Pangsura, Jilid. 8:Bil. 15, hlm. 53–72, Julai–Disember 2002.

Arif Karkhi Abu Khudairi, “Isu-isu Linguistik dan Kebudayaan dalam Menterjemahkan Puisi Melayu ke Dalam Bahasa Arab” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 2:Bil. 2, hlm. 83–89,  Januari–Jun 1996.

Arif Karkhi Abu Khudairi, “Palestin dalam Puisi Malaysia Sezaman” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 1:Bil. 1, hlm. 47–52, Julai–Disember 1995.

Asep Juanda, “Burak dalam Naskah Al-Isra’ Wa Al-Mikraj Karya Kh. Hasbullah” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 20:Bil. 37, hlm. 103−111, Januari−Jun 2017.

Asep Supriadi, “Memahami Puisi Sutardji Calzoum Bachri dengan Kajian Teori Sastra Islam” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 20:Bil. 37, hlm. 46−57, Januari−Jun 2017.

Asmah M. Shukri, “Sekelumit Perkembangan Puisi Indonesia Moden 1920–1980-an” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 5:Bil. 9, hlm. 107–127, Julai–Disember 1999.

Asmiaty Amat, “Bungalina: Satu Kajian Studi Budaya terhadap Masyarakat Bajau Laut di Sabah” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 15:Bil. 29, hlm. 125−132, Julai−Disember 2009.

Asmiaty Amat, “Menulis dengan Budaya Pascakolonial: Satu Analisis terhadap Novel Burung Merak” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 19:Bil. 36, hlm. 47−58, Julai−Disember 2014.

Atisah Maini Trisna Jayawati, “Menyusuri Jejak Elang Emas: “Penjahat yang Budiman” Karya Joesoef Sou’yb” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 14:Bil. 26, hlm. 121−134, Januari−Jun 2008.

Atisah, “Takdir dan Keras Hati dalam Majalah Penghidoepan: Citra Gundik Tahun 1920-an” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 17:Bil. 32, hlm. 33−47, Julai−Disember 2012.

Awang Azman Awang Pawi, “Pelestarian Ideologi Pascakolonial: Suatu Analisis” dlm. Jurnal Pangsura 14:27, hlm. 13−42, Julai−Disember 2008.

Awang Azman Awang Pawi, “Wajah Pascakolonialisme dan Kepengarangan: Dari Perspektif Identiti, Jati Diri dan Weltanschauung Muhammad Haji Salleh” dlm. Jurnal Pangsura    Jilid     8:Bil. 15, hlm. 121–148, Julai–Disember 2002.

Awang bin Ahmad, “Manuskrip Lama Brunei: Sumbangan dan Penglibatan Tokoh-tokoh  Agama Masa Lalu” dlm. Jurnal Pangsura Jilid 6:Bil. 10, hlm. 75–97, Januari–Jun 2000.

Awang Haji Rudy @ Haji Mohamad Rudy Haji Samsudin, “Definisi, Pandangan Sarjana, Sejarah Tamadun Alam Melayu mengenai Nilai-nilai Budaya dalam Sastera Melayu”  dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 22:Bil. 42, hlm. 72−82, Julai−Disember 2019.

Awg. Suhaimi Haji Ladis, “Sastera Islam (Puisi) dan Ciri-Cirinya: Satu Tinjauan Ringkas” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 21:Bil. 40, hlm. 42−62, Julai−Disember 2018.

Azhar Ibrahim, “Pembangunan Sosial Menerusi Strategi Budaya: Peranan Pekerja Budaya untuk Pemberdayaan Sastera dan Seni” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 22:Bil. 41, hlm. 52−65, Januari−Jun 2019.

B. Trisman, “Mengungkap Makna Sajak “Episode Semusim Di Sepanjang Makam” Karya Anto Narasoma” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 12:Bil. 22, hlm. 237−245, Januari−Jun 2006.

Berthold Damshäuser, “Kedudukan Sastra Melayu-Indonesia pada Awal Abad Ke-21” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 21:Bil. 39, hlm. 85−95, Januari−Jun 2018.

Braginskly, V. 1., “Dari Buku ‘Hamzah Fansuri’” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 3:Bil. 5, hlm. 107–118, Julai–Disember 1997.

Budi Agung Sudarmanto, “Metafora Cinta dan Alam dalam Syair “Misteri Cinta” Karya Ully Sigar Rusadi” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 19:Bil. 36, hlm. 59−70, Julai−Disember 2014.

Budi Darma, “Perwatakan dan Moral dalam Sastera” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 11:Bil. 20, hlm.  25–41, Januari–Jun 2005.

Budi Darma, “Sastera Nusantara: Menuju ke Masa Depan” Jurnal Pangsura Jilid. 1:Bil. 1, hlm. 114–129, Julai–Disember 1995.

Che Abdullah Che Ya, “Novel Melayu dan Emosi Politik” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 14:Bil. 26, hlm. 73−82, Januari−Jun 2008.

Chong Ah Fok, “Imej Kepimpinan dalam Di Hujung Pertemuan: Merentas Minda Global” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 18:Bil. 33, hlm. 126−142, Januari−Jun 2013.

Chong Ah Fok, “Kesejajaran Motif dan Tema Dua Buah Cerpen yang Sama Tajuk: Satu Kritikan Bandingan Intranegara” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 5:Bil. 8, hlm. 16–31, Januari–Jun 1999.

Dami N. Toda, “Pentasan Baca Puisi dan Akar Jati Diri Sastra Nusantara” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 10:Bil. 18, hlm. 68–82, Januari–Jun 2004.

Dato Dr. Ahmad Kamal Abdullah, “Puisi Melayu Malaysia dan Puisi Korea: Antara Cinta dan Kemanusiaan” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 9:Bil. 17, hlm. 109-139, Julai–Disember 2003.

Dato Paduka Haji Mahmud Haji Bakyr, “Sekilas Pandang Novel Makna Sebenar Sebuah Ladang Karya Muslim Burmat” dlm. Jurnal Pangsura, Jilid. 9:Bil. 16, hlm. 137–144, Januari–Jun 2003.

Dato’ Dr. Ahmad Kamal Abdullah, “Ketegaran Kesasterawanan Arena Wati” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 12:Bil. 22, hlm. 88−106, Januari−Jun 2006.

Dato’ Dr. Anwar Ridhwan, “Binaan Puisi: Empat Belas Kredo A. Samad Said” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 12:Bil. 23, hlm. 3−13, Julai−Disember 2006.                                        

Datuk Prof. Emeritus Dr. Mohd. Taib bin Osman, “Naskhah Adab Raja-Raja: Antara Karya Ketatanegaraan dan Karya Adab (Ethos)” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 11:Bil. 21, hlm. 118–149, Julai–Disember 2005.

Dayang Sharyanty Haji Md. Sharif, Dayangku Norsafiah Pengiran Sapudin dan Awang Maslin Haji Jukim/Jukin, “Menduniakan Sastera Brunei: Suara Satu Dekad” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 22:Bil. 42, hlm. 59−71, Julai−Disember 2019.

Ding Choo Ming, “Pengulangan Kata dalam Pantun Cinta” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 22:Bil. 41, hlm. 117−127, Januari−Jun 2019.

Dr. Abdul Hadi W. M., “Bahasa Melayu Awal dalam Puisi” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 4:Bil. 6, hlm. 16–26, Januari–Jun 1998.

Dr. Ampuan Haji Brahim Ampuan Haji Tengah, “Fungsi Sastera: Memperkasa Sastera Melayu” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 9:Bil. 17, hlm. 61–69, Julai–Disember 2003.

Dr. Ampuan Haji Brahim Ampuan Haji Tengah, “Imej Cina dalam Teks-teks Brunei Tradisional” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 8:Bil. 15, hlm. 27–35, Julai–Disember 2002.

Dr. Ampuan Haji Brahim Ampuan Haji Tengah, “Mencari Makna Janji Gintamini” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 7:Bil. 13, hlm. 20–32, Julai–Disember 2001.

Dr. Ampuan Haji Brahim Ampuan Haji Tengah, “Pengajaran dan Kajian Kesusasteraan Bandingan di Brunei Darussalam” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 11:Bil. 20, hlm. 14–24, Januari–Jun 2005.

Dr. Arif Karkhi Abukhudairi, “Masalah yang Dihadapi dalam Penterjemahan Puisi Melayu ke Bahasa Arab dengan Rujukan Khusus kepada Puisi Melayu Brunei” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 2.Bil.3, hlm. 107–111, Julai–Disember 1996.     

Dr. Arif Karkhi Abukhudairi, “Yahya M.S.: Penyair Kembara Jauh” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 13:Bil. 24, hlm. 120−131, Januari−Jun 2007.

Dr. Arif Karkhi Abukhudairi, “Zuqaq El-Midaq dan Puncak Pertama Tafsiran Perbandingan” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 10:Bil. 18, hlm. 142–147, Januari–Jun 2004.

Dr. Awang Azman Awang Pawi, “Persoalan Orientalisme hingga Dekolonialisasi di Negara Timur” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 15:Bil. 29, hlm. 24−44, Julai−Disember 2009.

Dr. Chong Ah Fok, “Biarkan Kami Bernafas: Rayuan Alam yang Perlu Didengar” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 21:Bil. 39, hlm. 29−47, Januari−Jun 2018.

Dr. Chong Ah Fok, “Novel “Sa.b.a.!” Memaparkan Mimpi JaBIT” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 22:Bil. 42, hlm. 107−129, Julai−Disember 2019.

Dr. Farida Nugrahani, M. Hum, “Novel Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata sebagai Industri Kreatif dan Media Edukatif (Kajian Sosiologi Sastra)” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 18:Bil. 34, hlm. 24−41, Julai−Disember 2013.

Dr. H. Edwar Djamaris, “Menyelamat dan Memasyarakatkan Naskah Nusantara: Usaha yang Sudah dan yang Perlu Dilakukan” dlm. Jurnal Pangsura Bil. 19:Jilid 10, hlm. 59–71, Julai–Disember 2004.

Dr. Hajah Siti Khariah Mohd. Zubir, “Perjuangan Wanita dalam Bidang Sosial Sorotan Karya-Karya Pengarang Wanita” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 15:Bil. 28, hlm. 27−38, Januari−Jun 2009.

Dr. Haji Hamdan Hassan, “Tradisi Penulisan Sastera Melayu Tradisional” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 3:Bil. 5, hlm. 100–106, Julai–Disember 1997.

Dr. Haji Hashim Haji Abd. Hamid, “Gerakan Rakyat (ASTERAWANI) dan Sastera Melayu di    Alaf Baru” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 7:Bil. 12, hlm. 74–80, Januari–Jun 2001.

Dr. Haji Hashim Haji Abd. Hamid, “Persoalan Islam dalam Novel Muslim Burmat (Satu   Telaah Beberapa Buah Novel Pilihan)” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 8:Bil. 14, hlm. 107–118, Januari–Jun 2002.

 

Dr. Haji Hashim Haji Abd. Hamid, “Sastera Brunei: Sarana Pembinaan Bangsa” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 4:Bil. 6, hlm. 101–115, Januari–Jun 1998.

Dr. Haji Hashim Haji Abd. Hamid, “Sastera Pengukuh Perpaduan Asia Tenggara: Satu Catatan Pinggir” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 22:Bil. 41, hlm. 5−11, Januari−Jun 2019.

Dr. Haji Hashim Haji Abd. Hamid, “Syair Rajang di Brunei Darussalam: Satu Penelitian Awal” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 4:Bil. 7, hlm.  120–128, Julai–Disember 1998.

Dr. Haji Mohd Ali Haji Radin, “Muslim Burmat dan Historisisme Baru” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 21:Bil. 40, hlm. 89−112, Julai−Disember 2018.

Dr. Haji Morsidi bin Haji Muhamad, “Puisi Enam Penyair Brunei: Pengutaraan Persoalan  Kemelayuan dan Globalisasi” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 12:Bil. 23, hlm. 55−68,  Julai−Disember 2006.

Dr. Haji Morsidi bin Haji Muhamad, “Puisi Yahya M.S.: Antara Penggunaan Citra dan Perlambangan dengan Tema” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 12:Bil. 22, hlm. 63−87, Januari−Jun 2006.

Dr. Haji Morsidi Haji Muhamad, “Antara Deru Ombak Karya Yukio Mishima dengan Empangan Karya Muslim Burmat: Unsur Alam yang Mendominasi Makna” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 14:Bil. 26, hlm. 47−64, Januari−Jun 2008.

Dr. Haji Morsidi Haji Muhamad, “Burung-Burung Terbang Lagi Karya Maya Brunei: Pengalaman dan Makna dalam Puisi” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 22:Bil. 42, hlm. 97−106, Julai−Disember 2019.

Dr. Haji Morsidi Haji Muhamad, “Cerpen-cerpen Pemenang Peraduan Menulis Cerpen Sempena Israk Mikraj (Anjuran Pusat Dakwah Islamiah): Satu Pembicaraan Ringkas tentang Gaya Penceritaan” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 11:Bil. 21, hlm. 94–102, Julai–Disember 2005.

Dr. Haji Morsidi Haji Muhamad, “Globalisasi dan Jati Diri: Satu Pembicaraan tentang Puisi Melayu Brunei” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 22:Bil. 41, hlm. 66−76, Januari−Jun 2019.

Dr. Haji Morsidi Haji Muhamad, “Keterikatan antara Pemikiran dan Budaya dalam Kesusasteraan Melayu Brunei” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 16:Bil. 30, hlm. 44−65, Januari−Jun 2010.

Dr. Haji Morsidi Haji Muhamad, “Manifestasi Citra Alam tentang Laut dan Lembah dalam Dua Buah Novel Muslim Burmat” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 18:Bil. 33, hlm. 3−23,   Januari−Jun 2013.

Dr. Haji Morsidi Haji Muhamad, “Menyuruki Syair Rakis Karya Prof. Madya Dr. Haji Hashim bin Haji Abd. Hamid: Satu Pembicaraan Umum” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 13:Bil. 25, hlm. 7−15, Julai−Disember 2007.

Dr. Haji Morsidi Haji Muhamad, “MIB dalam Puisi: Satu Pembicaraan tentang Karya Adi Rumi” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 21:Bil. 39, hlm. 13−28, Januari−Jun 2018.

Dr. Haji Morsidi Haji Muhamad, “Novel Berunsur Sejarah Era Selepas Merdeka di Negara Brunei Darussalam: Satu Pembicaraan tentang Realiti dan Imaginasi” dlm. Jurnal   Pangsura Jilid. 17:Bil. 31, hlm. 95−110, Januari−Jun 2012.

Dr. Haji Morsidi Haji Muhamad, “Realisme Magis dan Persoalan-persoalan dalam Novel Sumpah Tujuh Keturunan Karya Gabriel Garcia Marquez” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 9:Bil.16, hlm. 130–136, Januari–Jun 2003.

Dr. Haji Ramlee Haji Tinkong, “Unsur-unsur Kepimpinan dalam Syair Perlembagaan Negeri Brunei Karya Muda Omar ‘Ali Saifuddien (MSOAS)” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 22:Bil. 42, hlm. 5−22, Julai−Disember 2019.

Dr. Kamariah Kamarudin, “Konsep Qudwah Hasanah Wanita Islam dalam Pemerkasaan  Ummah: Suatu Analisis terhadap Novel-Novel Melayu Mutakhir” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 18:Bil. 34, hlm. 90−110, Julai−Disember 2013.

Dr. Laurent Metzger, “Balzac (1799–1850) dan Rimbaud (1854–1891) Dua Penulis Perancis dengan Pulau Jawa” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 20:Bil. 38, hlm. 121−129,  Julai−Disember 2017.

Dr. Laurent Metzger, “Jean-Marie Gustave Le Clezio Seorang Penulis Perancis Antarabangsa” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 17:Bil. 31, hlm. 138−147, Januari−Jun 2012.

Dr. Laurent Metzger, “Pablo Neruda, Seorang Penyair Chile di Batavia Pada Tahun-tahun 1930-an” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 19:Bil. 35, hlm. 122−130, Januari−Jun   2014.

Dr. Madiawati Mamat @ Mustaffa, “Estetika Perkara (Matter): Kajian Keindahan Pengalaman  Peristiwa Menyeronokkan dari Teks ke Multimedia Perisian Unggas” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 18:Bil. 34, hlm. 10−23, Julai−Disember 2013.

Dr. Maslin Haji Jukim/Jukin, “Folklor Brunei sebagai Entiti Folklor Borneo” dlm. Jurnal    Pangsura Jilid. 18:Bil. 34, hlm. 75−89, Julai−Disember 2013.

Dr. Md. Salleh Yaapar, “Kosmologi dan Seni Sastera Islam” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 4:Bil. 6, hlm. 56–64, Januari–Jun 1998. 

Dr. Mohamed Pitchay Gani Mohamed Abdul Aziz, “Falsafah Pengkaryaan Melayu dalam Tradisi Pasca Kolonialisme” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 19:Bil. 36, hlm. 116−130, Julai−Disember 2014.

Dr. Mohd. Zariat A. Rani, “‘Sastera’ atau ‘Picisan’: Satu Penelitian terhadap Novel Terdedah Karya Shahnon Ahmad” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 15:Bil. 28, hlm. 134−146, Januari−Jun 2009.

Dr. Mohd. Zariat Abdul Rani, “Antara Taklif dan Paksi Naratif: Satu Analisis terhadap Novel Salina Karya A. Samad Said Berdasarkan Persuratan Baru” dlm. Jurnal Pangsura Jilid.   12:Bil. 22, hlm. 197−226, Januari−Jun 2006.

Dr. Naffi Mat, “Puisi-puisi Dharmawijaya: Penelitian Menerusi Pendekatan Firasat” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 20:Bil. 37, hlm. 84−102, Januari−Jun 2017.

Dr. Nafron Hasjim dan Drs. Joko Adi Sasmito, “Analisis Struktur Hikayat Galuh Digantung: Sebuah Versi Cerita Panji Melayu” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 9:Bil. 17, hlm. 3–37, Julai–Disember 2003.

Dr. Noriah Taslim, “Kajian Intertekstual dan Perspektif Baru dalam Penelitian Sejarah Sastera” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 4:Bil. 6, hlm. 42–55,  Januari–Jun 1998.

Dr. Rahimah Haji A. Hamid, “Meninjau Beberapa Karya Keris Mas Melalui Wacana Pascakolonial” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 12:Bil. 22, hlm. 255−264, Januari−Jun 2006.

Dr. Rosnah Baharudin, “Siti Hawa Mohd. Hassan: Penulis Wanita Perak yang Dilupakan” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 12:Bil. 23, hlm. 79−87, Julai−Disember 2006.

Dr. Samsina Abd. Rahman dan Faridah Mohammad Saad, “Insan Al-Kamil dalam Kumpulan Puisi Al-Amin Sebagai Model Peningkatan Kualiti Modal Insan” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 16:Bil. 30, hlm. 66−78, Januari−Jun 2010.

Dr. Samsina Abd. Rahman, “Pengkaedahan Melayu: Konsep dan Aplikasi dalam Genre Puisi” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 12:Bil. 22, hlm. 143−176, Januari−Jun 2006.

Dr. Sara Beden, “Kepimpinan  Melayu dalam Prosa Tradisional dari Perspektif Prinsip kepimpinan Pendekatan Pengurusan” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 22:Bil. 41, hlm. 34−51, Januari−Jun 2019.

Dr. Shamsudin Othman, “Sastera dan Lingkungan Hidup Sosiobudaya Melayu” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 18:Bil. 34, hlm. 10−23, Julai−Disember 2013.

Dr. Sohaimi Abdul Aziz, “Kecerdasan Emosi Melalui Kesusasteraan” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 6:Bil. 11, hlm.  71–81, Julai–Disember 2000.

Dr. Talib Samat, “Pelbagai Isu Budaya dan Isu Semasa Masyarakat Cina dalam Antologi  Cerpen Impian di Pelabuhan” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 12:Bil. 23, hlm. 41−54, Julai−Disember 2006.

Dr. Tengku Intan Marlina Tengku Mohd. Ali, “Ikon Pak Hassan dalam Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman Satu Kajian Semiotik” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 13:Bil. 25, hlm. 16−33, Julai−Disember 2007.

Dr. Zurinah Hassan, “Ibnu ‘Abdir-Raheem: Penerus Tradisi Syair Brunei” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 19:Bil. 35, hlm. 36−49, Januari−Jun 2014.

Dra. Mu’jizah, “Galuh Candra Kirana Menggugat Stereotip Wanita” dlm. Jurnal Pangsura 18:34, hlm. 64−74, Julai−Disember 2013.

Dra. Peraturen Sukapiring, S.U., “Fungsi Sastra Lisan Karo dalam Mengantisipasi Budaya yang Negatif” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 9:Bil. 17, hlm. 49–60, Julai–Disember 2003.

Drs. Awang bin Ahmad, “Dari ‘Surat ke Naskhah Lama Brunei Merujuk kepada Syair yang Di-Pertuan Karangan Pehin Siraja Khatib Abdul Razak bin Hassanudin” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 9:Bil. 17, hlm. 38–48, Julai–Disember 2003.

Edwar Djamaris, “Mengenal Pasambahan dan Pidato Adat Minangkabau: Ulasan Buku, Tatacara dan Nilai Budaya” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 5:Bil. 8, hlm. 91–110,  Januari–Jun 1999.

Edwar Djamaris, “Menggali Nilai-nilai Budaya dalam Sastra Lama” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 7:Bil. 12, hlm. 93–97, Januari–Jun 2001.

Edwar Djamaris, “Nuruddin Ar-Raniri Khabar Akhirat dalam Hal Kiamat: Sebuah Cerita  Eskatologi” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 3:Bil. 4, hlm. 24–33,  Januari–Jun 1997.

Edwar Djamaris, “Perpaduan Adat dan Syarak dalam Kaba: Salah Satu Jenis Sastera Rakyat Minangkabau” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 2:Bil. 3, hlm. 112–124,  Julai–Disember 1996.

Erli Yetti, “Kajian Filologis dan Nilai-Nilai Islam dalam Naskah Ilmu Ruhani” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 20:Bil. 38, hlm. 94−108, Julai−Disember 2017.

Erli Yetti, “Transformasi Novel Badai Pasti Berlalu: Upaya Meningkatkan Industri Kreatif” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 18:Bil. 33, hlm. 24−42, Januari−Jun 2013.

Erlis Nur Mujiningsih Atisah, “Latar Pesantren dalam Karya-karya Djamil Suherman (Studi Kasus Kumpulan Cerpen Umi Kalsum)” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 2:Bil. 2, hlm. 126–133, Januari–Jun 1996.

Erlis Nur Mujiningsih Atisah, “Pengeseran Nilai Wanita dalam Pandangan Dunia Y.B. Mangunwijaya” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 4:Bil. 7, hlm. 105–119, Julai–Disember  1998.

Erlis Nur Mujiningsih dan Purwaningsih, “Vitalitas Sastra Lisan Basiacuong” dlm. Jurnal  Pangsura Jilid. 22:Bil. 41, hlm. 12−33, Januari−Jun 2019.

Erlis Nur Mujiningsih, “Ayat-Ayat Cinta Karya Habiburrahman El Shirazy: Kebangkitan Sastra Islam di Indonesia” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 14:Bil. 26, hlm. 65−72, Januari−Jun 2008.

Erlis Nur Mujiningsih, “Budaya Papua dalam Novel Sali Karya Dewi Linggarsari” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 16:Bil. 30, hlm. 106−116, Januari−Jun 2010.

Erlis Nur Mujiningsih, “Syair Sultan Syarif: Antara Ingatan dan Kelupaan” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 11:Bil. 21, hlm. 103–117, Julai–Disember 2005.

Erlis Nur Mujiningsih/Sri Sayekti/Atisah, “Mengamati Cerpen Indonesia pada Masa Awal Pertumbuhannya” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 6:Bil. 10, hlm. 98–125, Januari–Jun 2000.

Esti Nuryani Kasam, “Mengukuhkan “Tragedi” Kesastrawanan Kartini” dlm. Jurnal Pangsura  Jilid. 13:Bil. 25, hlm. 68−78, Julai−Disember 2007.

Esti Nuryani Kasam, “Perempuan Indonesia dalam Teks Sastra yang Konfrontif terhadap Tirani Kekuasaan Orde Baru” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 10:Bil. 19, hlm. 131–147, Julai–Disember 2004.

Fabiola D. Kurnia, “Dinamika Kemanusiaan dalam Dua Cerpen Nusantara Mutakhir: Dari Tahi Kerbau hingga Limau Mandarin” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 6:Bil. 11, hlm. 3–13, Julai–Disember 2000.

Faisal Musa, “Novelet Shit: Satu Bacaan Satira” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 5:Bil. 9, hlm.  64–73, Julai–Disember 1999.

Faisal Tehrani, “Wacana Sastera Islam di Malaysia dan Indonesia sebagai Pengisian Wacana Sastera Pascakolonial” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 17:Bil. 31, hlm. 35−44, Januari−Jun 2012.

Farra Humairah Mohd dan Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi (Ph.d.), “Mengenal Keperluan Kanak-kanak dalam Cerpen Kanak-kanak Pilihan Mutakhir” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 21:Bil. 40, hlm. 63−77, Julai−Disember 2018.

Fatihah Che Mat, Sohaimi Abdul Aziz dan Afidatul Syazwani Afandi, “Analisis Hegemoni Penjajah dalam Cerpen dan Novel Terpilih Anuar Othman” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 19:Bil. 35, hlm. 92−106, Januari−Jun 2014.

Fauzi Hassan, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali dan Madiawati Mamat @ Mustaffa, “Tinjauan Kepengarangan Faisal Tehrani sebagai Novelis yang Unggul” dlm. Jurnal    Pangsura Jilid. 23:Bil. 43, hlm. 68−86, Januari−Jun 2020.

Ganjar Hwia, “Hermeneutika untuk Menafsir Ideologi dalam Sastra Poskolonial” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 15:Bil. 29, hlm. 45−55, Julai−Disember 2009.

Ganjar Hwia, “Sastra Eksil dan Diaspora (Tinjauan Literasi-Kritis Sastra Indonesia)” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 21:Bil. 39, hlm. 48−54, Januari−Jun 2018.

H. Ahmad Samin Siregar, “Fungsi dan Peranan Sinandung Dedeng bagi Masyarakat Desa Kuala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Sumatera Utara” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 5:Bil. 9, hlm. 18−50, Julai−Disember 1999.

H. Ahmad Samin Siregar, “Masalah Revolusi dalam Novel Royan Revolusi Karya Ramadhan KH dan Novel Maut dan Cinta Karya Mochtar Lubis: Persamaan dan Perbedaannya” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 4:Bil. 6, hlm. 65–79, Januari–Jun 1998.

H. Ahmad Samin Siregar, “Permainan dalam Dunia Anak-anak Angkola/ Mandailing: Tradisi Lisan yang Semakin Terpinggir” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 5:Bil. 8, hlm. 58–73, Januari–Jun 1999.

H. Ahmad Samin Siregar, “Profil Wanita Melayu dalam Syair Siti Zubaidah Perang China Edisi Abdul Mutalib Abdul Gani” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 6:Bil. 11, hlm. 110–120, Julai–Disember 2000.

H. Mawardi Rivai, “Teater Rakyat Tradisional Mendu: Mungkinkah Dapat Bertahan?” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 4:Bil. 7, hlm. 129–137, Julai–Disember 1998.

H. Zubeirsyah, “Gambaran Kehidupan Masyarakat Melayu Deli dalam Karya Sastra” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 9:Bil. 16, hlm. 19–45, Januari–Jun 2003.

Hajah Aminah Haji Momin, “Mencarukkan Syair Asli Rajang Hari Dari Perspektif Sastera  Islam” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 15:Bil. 28, hlm. 3−26, Januari−Jun 2009.

Hajah Sariani binti Haji Ishak, “Intertekstualiti dalam “Barangkali Ikwe”” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 5:Bil. 8, hlm. 3–15, Januari–Jun 1999.

Hajah Sariani Haji Ishak, “Dinamisme Baru di Sebalik Jukstaposisi” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 6:Bil. 10, hlm.  39–54, Januari–Jun 2000.

Hajah Sariani Haji Ishak, “Dua Novel yang Sama Tajuk: Satu Kajian Kesejajaran” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 7:Bil. 12, hlm. 33–43, Januari–Jun 2001.

Hajah Sariani Haji Ishak, “Imej Wanita Baru dalam Novel Gerun: Satu Bacaan Ginokritik” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 20:Bil. 37, hlm. 72−83, Januari−Jun 2017.

Hajah Sariani Haji Ishak, “Langit Makin Cerah: Cermin Jati Diri Jelama Brunei dalam Membentuk Negara Bangsa” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 9:Bil. 16, hlm. 79–88,  Januari–Jun 2003.

Hajah Sariani Haji Ishak, “Mengakrabi Novel-novel Brunei Darussalam dari Bendahara Menjadi Sultan (1951) ke Titik-titik Peluh (2002)” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 8:Bil. 15, hlm. 73–92, Julai–Disember 2002.

Hajah Sariani Haji Ishak, “Terbenamnya Matahari: Manifestasi Dekolonisasi Muslim Burmat terhadap Penjajah Inggeris dalam Membina Jati Diri Jelama Brunei” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 7:Bil. 13, hlm.  111–125, Julai–Disember 2001.

Haji A. Aziz Deraman, “Ukhuwah Islamiah Melalui Puisi” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 7:Bil. 12, hlm. 129–149, Januari–Jun 2001.

Haji Abd, Hamid Jaludin, “Perbandingan Syair Awang Semaun (SAS) dengan Tradisi Lisan” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 3:Bil. 5, hlm. 82–99, Julai–Disember 1997.

Haji Abd. Hamid Jaludin, “Peranan Cerita-cerita Binatang dalam Syair Awang Semaun (SAS)” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 2:Bil. 2, hlm. 98–112,  Januari–Jun 1996.

Haji Abd. Hamid Jaludin, “Struktur Plot Syair Awang Semaun” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 2:Bil. 3, hlm. 75–94, Julai–Disember 1996.

Haji Abdul Hamid Jaludin, “Kedudukan dan Fungsi Cerita Jenaka Melayu Brunei” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 10:Bil. 18, hlm. 32–45, Januari–Jun 2004.

Haji Abdul Hamid Jaludin, “Perbandingan Syair Awang Semaun dengan Karya-karya dalam dan Luar Negeri” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 4:Bil. 6, hlm. 88–100, Januari–Jun 1998.

Haji Hamdan Hassan, “Tekstologi Sastera Melayu” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 2:Bil. 3, hlm. 125–130, Julai–Disember 1996.

Haji Harun Mat Piah, “Kesusasteraan Melayu dan Kesusasteraan Brunei Darussalam: Suatu Pengenalan Konseptual” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 1:Bil. 1, hlm. 3–19, Julai–Disember 1995.

Haji Harun Mat Piah, “Sajak-sajak Awal Brunei Darussalam: Tinjauan Ringkas terhadap Perkembangan Bentuk dan Pemikiran” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 2:Bil. 3, hlm. 3–25, Julai–Disember 1996.

Haji Hashim Haji Abd. Hamid, “Yahya M. S.: Laungan Nasionalisme dan Islam” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 2:Bil. 2, hlm. 113–125, Januari–Jun 1996.

Haji Jawawi Haji Ahmad, “Antologi Puisi Larian Hidup sebagai Perjalanan Hidup Penyair” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 7:Bil. 12, hlm. 10–32, Januari–Jun 2001.

Haji Kamis Haji Tuah, “Fiksi Mini Haji Morshidi Haji Marsal dalam Buku Koleksi Fiksi Mini: 16:60: Sebuah Sorotan” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 23:Bil. 43, hlm. 48−57, Januari−Jun 2020.

Haji Kassim bin Haji Omar, “Syair Awang Semaun Sebagai Epik Bangsa” dlm Jurnal Pangsura Jilid. 12:Bil. 23, hlm. 99−113, Julai−Disember 2006.

Haji Kassim Haji Omar, “Perbandingan Pemikiran Raja Ali Haji dan Muda Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul  Khairi Waddien” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 14:Bil. 26, hlm. 31−46, Januari−Jun 2008.

Haji Markandi Haji Kuris, “Melayu Islam Beraja dalam Puisi Moden (Sajak) Brunei” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 15:Bil. 29, hlm. 133−144, Julai−Disember 2009.

Haji Mohamed Jefri Haji A. Sabli, “Pengadaptasian Kisah-kisah Awang Semaun dan Potensinya dalam Industri Kreatif Tempatan” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 22:Bil. 41, hlm. 105−116, Januari−Jun 2019.

Haji Mohd. Rozan Dato Paduka Haji Mohd. Yunos, “Sastera dalam Media Baru, Potensi dan Sumbangan” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 21:Bil. 39, hlm. 3−12, Januari−Jun 2018.

Haji Mohd. Salleh Abdul Latif, “ “Menyusuri Tapak Semusim” Jati Diri Yahya M.S. Kemilau Sejarah Lampau” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 21:Bil. 40, hlm. 3−17, Julai−Disember 2018.

Haji Morsidi bin Haji Muhammad, “Memperkasa Sastera Melayu: Antara Puisi Tradisional dengan Puisi Moden” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 8:Bil. 14, hlm. 29–50, Januari–Jun 2002.

Haji Morsidi Haji Muhamad, “Chong Ah Fok: Penglibatan dan Sumbangannya dalam Perkembangan Kesusasteraan Melayu Brunei” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 8:Bil. 15, hlm. 3–14, Julai–Disember 2002.

Haji Muhammad Bukhari Lubis, “Kesusasteraan Melayu Klasik dan Hubungannya dengan Kesusasteraan Lain” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 1:Bil. 1, hlm. 84–89, Julai–Disember 1995.

Haji Muhammad Bukhari Lubis, “Sumbangan Puisi Syeikh Ahmad Al-Fatani (Q.S.) dalam Kesusasteraan Melayu Islam” dlm. Jurnal Pangsura Jilid 6:Bil.11, hlm. 130–143,   Julai–Disember 2000.

Haji Nor Huda Ahmad Razali, “Kepimpinan dalam Syair Bongsu Pinang Peribut dan Susu Ganda” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 21:Bil. 40, hlm. 113−128, Julai−Disember 2018.

Haji Shawal Rajab, “The God of Small Things sebagai Fleur Du Mal” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 7:Bil. 12, hlm. 109–128, Januari–Jun 2001.

Hamed Ismail, “Berkarya dalam Arus Transformasi Multimedia-Suatu Penakatan dalam Penulisan Skrip Drama di Singapura” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 21:Bil. 39, hlm. 67−84, Januari−Jun 2018.

Hamzah Hamdani, “Pembinaan dan Pengembangan Sastera Islam: Catatan Pengalaman Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 8:Bil. 14, hlm. 87–100, Januari–Jun 2002.

Haniah, “Salah Asuhan: Nasionalisme yang Menggugat” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 3:Bil. 4, hlm. 80–84, Januari–Jun 1997.

Haniah, “Swargo Nunut Neroko Katut” Masih Relevankah? Kajian atas Cerpen Umar Kayam “Sri Sumarah” dan “Bawuk”” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 4:Bil. 7, hlm. 37–48,  Julai–Disember 1998.

Haron Daud, “Sulalatus Salatin: Landasan Kehancuran Negara Kota Melaka” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 10:Bil. 19, hlm. 72–86, Julai–Disember 2004.

Harun Mat Piah, “Jiwa Raja dan Rakyat dalam Puisi-puisi Brunei Darussalam” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 2:Bil. 2, hlm. 33–5, Januari–Jun 1996.

Harun Mat Piah, “Makna Budaya Pantun Melayu” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 11:Bil. 20, hlm. 60–76, Januari–Jun 2005.

Harun Mat Piah, “Pantun Melayu Nusantara dan Brunei Darussalam dari Segi Realiti dan Kreativiti” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 3:Bil. 4, hlm. 99–120, Januari–Jun 1997.

Hashim Awang, “Teori dan Kritikan Kesusasteraan Melayu di Malaysia” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 4:Bil. 6, hlm. 116–145, Januari–Jun 1998.

Hashim Ismail, “Kita dan Wacana Pascakolonial, Perdana dan Sutan Baginda” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 15:Bil. 29, hlm. 56−66, Julai−Disember 2009.

Hashim Ismail, “Penulis Sabah: Antara Subaltern dan Pengiktirafan” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 19:Bil. 36, hlm. 100−115, Julai−Disember 2014.

Hashim Ismail, “Teori Rasa Fenomenologi dan Teori Hermeneutik” dlm. Jurnal Pangsura  Jilid. 9:Bil. 16, hlm. 145–158, Januari–Jun 2003.

Hashim Ismail, “Teuku Iskandar: Kesusasteraan Melayu Sepanjang Abad” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 2:Bil. 3, hlm. 131–135, Julai–Disember 1996.

Hashim Ismail, “Unsur-unsur Simbolik: Interaksi Kepengarangan dan Kedaulatan Raja dalam Misa Melayu” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 6:Bil. 10, hlm. 126–136, Januari–Jun 2000.

Henri Chambert-Loir, “Sastra Eksil Pengarang Indonesia di Eropah” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 21:Bil. 39, hlm. 55−59, Januari−Jun 2018.

Herry Mardianto, “Suparto Brata dalam Perkembangan sastra Jawa Modern” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 14:Bil. 27, hlm. 128−137, Julai−Disember 2008.

Himahazman Barahim dan Shaiful Bahri Md. Radzi, “Putera Katak Brunei: Pelopor Cerpen Siber” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 19:Bil. 36, hlm. 20−31, Julai−Disember 2014.

Hizairi Othman, “Cinderella: Antara Isu Adaptasi dengan Imej Wanita Membina Fantasi” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 6:Bil. 10, hlm. 31–38, Januari–Jun 2000.

Hj. Abd. Hamid Jaluddin, “Dari Kata Budak ke Kata Burung” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 4:Bil. 7, hlm. 63—71, Julai—Disember 1998.

Ida Nurul Chasanah, “Relasi Kuasa, Identitas, dan Hibridisasi: Jejak-Jejak Poskolonial dalam Nyai Dasima” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 15:Bil. 29, hlm. 110−124, Julai−Disember 2009.

Imam Budi Utomo, “Etnisitas dalam Sastra Indonesia: Studi Kasus Sastra Indonesia di Yogyakarta” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 13:Bil. 24, hlm. 35−45, Januari−Jun 2007.

Imam Budi Utomo, “Penafsiran Simbol Konsepsi Mistik Serat Centhini” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 3:Bil. 4, hlm. 34–48, Januari–Jun 1997.

Imam Budi Utomo, “Roman Picisan Sastra Jawa: Pengertian, Identifikasi, Kedudukan dan Perkembangannya” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 8:Bil. 15, hlm. 102–120, Julai–Disember 2002.

Imam Budi Utomo, “Seputer Erotisme dalam Sastra Suluk” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 7:Bil. 13, hlm. 83–99, Julai–Disember 2001.

Imam Budi Utomo, “Sintesis (Sastra) Melayu dengan (Sastra) Jawa: Sebuah Kasus dalam Naskhah Nasekat Manyanyi Tembung Malayu” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 4:Bil. 7, hlm. 3–20, Julai–Disember 1998.

Isa Kamari, “Sastera dan Citra Bangsa” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 22:Bil. 41, hlm. 97−104, Januari−Jun 2019.

Jaafar Abdul Rahim, “Kesusasteraan Profan versus Kesusasteraan Ukhrawi: Kajian Kritikan Perbandingan: Kritikan Psikoanalitik dengan Kritikan/ Pembacaan Hermeneutiks   Kerohanian” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 3:Bil. 5, hlm. 13–20, Julai–Disember 1997.

Jelani Harun, “Ilmu Firasat dalam Penghayatan Sastera” dlm. Jurnal Pangsura Bil. 11, Jilid 6, hlm. 14–42, Julai–Disember 2000.

Jelani Harun, “Koleksi Buku Pentadbiran Negara Kesultanan Melayu (Satu Kemungkinan Kajian Gabungan Genre)” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 8:Bil. 15, hlm. 36–52, Julai–Disember 2002.

Jelani Harun, “Odisi Anak Kampar Tekanan Penjajah dan Motivasi Perantau dalam Membina Budaya Hidup Baru: Satu Analisis Pendekatan Firasat” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 19:Bil. 36, hlm. 32−46, Julai−Disember 2014.

Jonner Sianipar, “Marginalitas Perempuan Asmat dalam Novel Namaku Teweraut Karya Ani Sekarningsih” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 18:Bil. 33, hlm. 43−57, Januari−Jun 2013.

Juhriah, “Dunia Perempuan dalam Karya-Karya Perempuan Pengarang dalam Majalah Kartini” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 14:Bil. 27, hlm. 105−116, Julai−Disember 2008.

Kamariah Kamaruddin, “Merungkai Pemikiran Wan Ahmad Ismail dalam Pengkaryaan: Satu Analisis dalam Teks-Teks yang Terpilih” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 13:Bil. 25, hlm. 79−91, Julai−Disember 2007.

Kamariah Kamarudin, “Konsep Merantau dalam Novel-Novel Melayu Mutakhir” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 17:Bil. 32, hlm. 16−32, Julai−Disember 2012.

Kamis Haji Tuah, “Sastera Moden Brunei Darussalam Menjelang Alaf Baru” dlm. Jurnal   Pangsura Jilid. 7:Bil. 13, hlm. 68–82, Julai–Disember 2001.

Kamis Hj. Tuah, “Novel-novel Mutakhir Brunei Darussalam” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 6:Bil. 11, hlm. 93–109, Julai–Disember 2000.

Kasmaizun Enuni Mohd. Sarji, Prof. Madya Dr. Samsina Abdul Rahman dan Dr. Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi, “Makna Warna dalam Kumpulan Puisi Nyanyian Malam Karya Siti Zainon Ismail” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 20:Bil. 38, hlm. 21−38, Julai−Disember 2017.

Koster, G. L., “Negara di Persimpangan: Sepatah Kata tentang Interlok” dlm. Jurnal Pangsura  Jilid. 4:Bil. 6, hlm. 80–87, Januari–Jun 1998.

Kratz, Ulrich, E., “Konsep Sastera Nusantara dalam Pengkajian Sastera Kontemporari” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 1:Bil. 1, hlm. 130–140, Julai–Disember 1995.

L. K. Ara, “‘Syaer Gayo’ Sastra Bernafas Religius” dlm. Jurnal Pangsura Jilid 4:Bil. 7, hlm. 21–36, Juıai–Disember 1998.

Low Kok On, “Unsur “Kebal” dalam Karya Klasik dan Cerita Lisan Melayu” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 9:Bil. 16, hlm. 183–194, Januari–Jun 2003.

Lutfi Abas, “Jati Diri Sastera Nusantara: Realisme Pantun (Bukan Romantisisme)” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 2:Bil. 2, hlm. 3–18, Januari–Jun 1996.

Lutfi Abas, “Novel Mussidi Tum! Sebagai Simfoni Bunyi”dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 2:Bil. 3, hlm. 35–49, Julai–Disember 1996.

Lutfi Abaş, “Novel-novel Pasca-Klasisisma, Romantisisme, dan Realisme Brunei Darussalam” dlm. Jurnal  Pangsura Jilid. 1:Bil. 1, hlm. 53–62, Julai–Disember 1995.

Lutfi Abas, “Sejarah Melayu sebagai Analogi” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 10:Bil. 18, hlm. 83–113, Januari–Jun 2004.

Majuni Plera, “Menanggapi Amalan dan Kepercayaan Masyarakat Polinesia dalam Cerita  Rakyatnya” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 17:Bil. 31, hlm. 111−124, Januari−Jun 2012.

Maman S. Mahayana, “Ajip Rosidi: Menulis Tiada Akhir” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 12:Bil. 22, hlm. 107−124, Januari−Jun 2006.

Maman S. Mahayana, “Ekserimentasi dalam Syumul Karya Azmah Nordin” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 8:Bil. 15, hlm. 15–26, Julai–Disember 2002.

Maslin bin Haji Jukim/Jukin Ph.D., “Folklor Brunei dan Hubungannya dengan Pelancongan” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 19:Bil. 36, hlm. 3−19, Julai−Disember 2014.

Maslin bin Haji Jukim/Jukin, “Folklor Brunei dan Media Baru” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 19:Bil. 35, hlm. 107−121, Januari−Jun 2014.

Maslin bin Haji Jukin, “Diangdangan: Menyingkap Kembali Asal Usulnya” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 12:Bil. 22, hlm. 227−236, Januari−Jun 2006.

Maslin bin Haji Jukin, “Transmisi Tradisi Lisan (Folklor) dalam Era Mel-Elektronik: Satu Tinjauan Ringkas” dlm Jurnal Pangsura Jilid. 10:Bil. 19, hlm. 124–130, Julai–Disember 2004.

Maslin Haji Jukim, “‘Duyung’: Satu Perbandingan Cerita Rakyat Pesisiran (Brunei, Indonesia dan Malaysia)” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 17:Bil. 31, hlm. 125−137, Januari−Jun 2012.

Maslin Haji Jukim, “Tradisi Lisan Puak Melayu Belait: Satu Diskusi Langsung” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 16:Bil. 30, hlm. 92−105, Januari−Jun 2010.

Maslin Haji Jukin, “Cerita Asal Usul Adat Berbasuh Kaki (Buri Pu’o)” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 13:Bil. 25, hlm. 121−133, Julai−Disember 2007.

Mawar Shafei, “Kajian ‘Tradisi’ dalam Novel Anwar Ridhwan dan Putu Wijaya” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 15:Bil. 28, hlm. 78−89, Januari−Jun 2009.

Mawar Shafei, “Kajian Syair Firasat Nabi dan Syair Nadzam 25 Rasul dan Nyanyian Siti  Fatimah” dlm. Jurnal Pangsura, Jilid. 2:Bil. 3, hlm.  95–106, Julai–Disember 1996.

Mawar Shafei. “Intertekstualiti dalam Di Negeri Belalang” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 3:Bil. 4, hlm. 63–73, Januari–Jun 1997.

Mawar Shafei. “Naratif Ogonshoto dengan Spektrum Multidisiplin” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 10:Bil. 19, hlm.  87–110, Julai–Disember 2004.

MF Kencana, “Transformasi Karya Sastera kepada Medium Drama: Perkembangan dan Peranan” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 21:Bil. 39, hlm. 116−126, Januari−Jun 2018.

Misran Rokimin, “Karya Sastera, Modal Insan dan Pembangunan Komuniti: Penelitian Watak Maria Zaitun dalam Salam Maria Karya Fatimah Busu: Satu Kajian Teks” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 14:Bil. 27, hlm. 94−104, Julai−Disember 2008.

Misran Rokimin, “Sastera Wahana Pembangunan Ummah dan Negara: Benarkah?” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 3:Bil. 5, hlm. 56–61, Julai–Disember 1997.

Mohamad Saleeh Rahamad, “Oksidentalisme dalam Sastera Pascakolonial Malaysia” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 15:Bil. 29, hlm. 78−94, Julai−Disember 2009.

Mohamad Saleeh Rahamad, “Seksualiti dan Kuasa @ Dunia Patriarki dalam Meredah Ombak Keributan” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 10:Bil. 18, hlm. 114–125, Januari–Jun 2004.

Mohamed Ghouse Nasuruddin, “Teks Persembahan Teater Tradisional” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 5:Bil. 8, hlm. 74–90, Januari–Jun 1999.

Mohamed Pitchay Gani bin Mohamed Abdul Aziz, “Menemukan Konsep Sastera Islam Singapura: Kajian Cerpen dan Sajak di Berita Minggu 1992-2000” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 8:Bil. 14, hlm. 51–86, Januari–Jun 2002.

Mohammad Saleeh Rahamad, “Penyair Wanita Mutakhir Malaysia: Rupa dan Sikap” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 14:Bil. 27, hlm. 117−127, Julai−Disember 2008.

Mohd. Hanafi Ibrahim, “Adab Bertamu dan Berjamu Dalam Hikayat Hang Tuah: Satu Tinjauan Etika Normatif dan Perspektif Akhlak Islam” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 11:Bil. 21, hlm.  14–28, Julai–Disember 2005.

Mohd. Mokhtar Abu Hassan, “Teori Marxisme dalam Puisi Melayu Moden” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 1:Bil. 1, hlm. 30–37, Julai–Disember 1995.

Mu’jizah, “Alih wahana Cerita Ramayana: Pemerkayaan Nilai Sastra” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 17:Bil. 32, hlm. 78−89, Julai−Disember 2012.

Muhammad Farid Mohd, “Imaginasi Sejarah dalam Novel Terpilih Isa Kamari: Sebuah Kajian Kritikan” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 19:Bil. 35, hlm. 79−91, Januari−Jun 2014.

Muhammad Jaruki, “Citra Siti Zubaidah dalam Syair Siti Zubaidah” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 10:Bil. 18, hlm. 3–16, Januari–Jun 2004.

Muhammad Jaruki, “Firman Muntaco dan Analisis Kumpulan Cerpennya, Gambang Djakarte” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 12:Bil. 22, hlm. 177−196, Januari−Jun 2006.

Muhammad Jaruki, “Potret Guru dalam Kumpulan Cerita Pendek Soetji Menulis Di Balik  Papan Tulis Karya S.N. Ratmana” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 13:Bil. 24, hlm.  132−146, Januari−Jun 2007.

Muhd. Norizam Jamian/Prof. Madya Dr. Shaiful Bahri Md. Radzi, “Keadilan Pemimpin dalam Karya-Karya Kesusasteraan Melayu Tradisional: Suatu Analisis dari Perspektif Adab” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 18:Bil. 33, hlm. 93−113, Januari−Jun 2013.

Noor Alifah Abdullah, “Kritikan “Watak” dalam Novel Angin Pagi Karya Chong Ah Fok” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 3:Bil. 5, hlm. 21–31, Julai–Disember 1997.

Nor Suhaili Saharudin dan PM. Dr. Hajah Samsina Haji Abd. Rahman, “Unsur Patriotisme  dalam Kumpulan Puisi Pilihan Penyair Sarawak” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 19:Bil. 35, hlm. 63−78, Januari−Jun 2014.

Norhayati Ab. Rahman, “Kepengarangan Muslimah Fatimah Busu (Malaysia) dan Titis Basino P.I. (Indonesia)” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 17:Bil. 32, hlm. 61−77, Julai−Disember 2012.

Norhayati Ab. Rahman, “Perbandingan Bahasa Wanita dalam Novel-Novel Malaysia dan Indonesia” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 15:Bil. 28, hlm. 101−112, Januari−Jun 2009.

Norhayati Abd. Rahman, “Cerita Tuan Kecik Dewa Sakti: Sebuah Cerita Penglipur Lara” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 3:Bil. 4, hlm. 85–98, Januari–Jun 1997.

Norhayati Abd. Rahman, “Manuskrip Muwaddah: Sebuah Karya Sastera Kitab” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 1:Bil. 1, hlm. 63–73, Julai–Disember 1995.

Norhayati Abd. Rahman, “Nasionalisme dalam Antologi Hasrat Merdeka” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 2:Bil. 3, hlm.  68–74, Julai–Disember 1996.

Noriah Mohamed, “Sita sebagai Wanita Ideal?” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 3:Bil. 5, hlm.  49–55, Julai–Disember 1997.

Noriah Taslim, “Kuasa Bahasa dalam Sastera: Dari Magis ke Retorik” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 2:Bil. 3, hlm. 26–34, Julai–Disember 1996.

Noriah Taslim, “Memberi Suara kepada yang Kelu: Sastera Rakyat dalam Wacana Pascamoden” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 7:Bil. 12, hlm. 81–92, Januari–Jun 2001.

Noriah Taslim, “Raja Ali Haji dan Strategi Alih Kuasa dalam Tuhfat Al-Nafis” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 17:Bil. 31, hlm. 57−69, Januari−Jun 2012.

Noriah Taslim, “Sulalat-Us-Salatin dan Ketahanan Politik Melayu Abad Ke-17” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 11:Bil. 20, hlm. 42–48, Januari–Jun 2005.

Nurazmi Kuntum, “Kritikan Sastera Melayu: Ke Arah Pendekatan Islam” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 2:Bil. 2, hlm. 58–66, Januari–Jun 1996.

Nurazmi Kuntum, “Lagu Hari Depan: Penilaian dari Perspektif Intrinsik dan Pedagogi” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 3:Bil. 5, hlm.  62–73, Julai–Disember 1997.

Nurazmi Kuntum, “Lari Bersama Musim dan Ranjau Sepanjang Jalan: Perbandingan Novel Brunei dan Malaysia dari Perspektif Kesejajaran” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 2:Bil. 3,  hlm. 58–67, Julai–Disember 1996.

Nurazmi Kuntum, “Rentong dan Hadiah Sebuah Impian: Perbandingan Novel Malaysia dan Brunei Darussalam dari Perspektif Kesejajaran” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 3:Bil. 4, hlm. 121–133, Januari–Jun 1997.

Nurazmi Kuntum, “Sekitar Pemikiran Novel Muslim Burmat: Sebuah Pantai di Negeri Asing” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 1:Bil. 1, hlm. 141–147, Julai–Disember 1995.

Nurfadilah Wasli, “Bahasa dan Identiti Wanita dalam Cerpen “Penantian” dengan “Perempuan Melayu Awal”: Perspektif Ginokritik” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 20:Bil. 38, hlm. 109−120, Julai−Disember 2017.

Nurweni Saptawurjandari, “Kekerasan terhadap Anak: Kritik Sosial Cerpen “Tujuh Belas Tahun Lebih Empat Bulan” (Ratna Indraswari Ibrahim) dan “Bunga” (Oka Rusmini)” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 20:Bil. 38, hlm. 83−93, Julai−Disember 2017.

P. Binchin, “Penulisan dan Strategi Pembacaan ke Atas Cerpen-cerpen H. Mar dalam Antologi Hidup yang Mati” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 5:Bil. 8, hlm. 32–57, Januari–Jun 1999.

Palaniappan Periannan, “Struktur Asas Mitos dan Peranannya dalam Penciptaan Kisah-kisah Penubuhan Kerajaan Melayu Purba Satu Kajian Arkitaipal” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 10:Bil. 19, hlm. 111–123, Julai–Disember 2004.

Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Haji Mohd. Jamil Al-Sufri, “Pendidikan Akhlak Melalui Bahasa Sastera” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 4:Bil. 7, hlm. 77–88,  Julai–Disember 1998.

Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Yahya bin Haji Ibrahim, “Bercermin ke Dalam Diri” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 5:Bil. 8, hlm. 130–149, Januari–Jun 1999.

Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Yahya bin Haji Ibrahim,  “Teladan-teladan Kemanusiaan dalam Syair Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 6:Bil. 10, hlm. 3–30, Januari–Jun 2000.

Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Yahya bin Haji Ibrahim,   “Kesusasteraan Melayu Peradaban dan Identiti Bangsa” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 11:Bil. 21, hlm. 3–13, Julai–Disember 2005.

Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Yahya bin Haji Ibrahim, “Islam sebagai Identiti Kesusasteraan Melayu (Masalah dan Halangan)” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 8:Bil. 14, hlm. 16–28, Januari–Jun 2002.

Pengiran Dato Seri Setia Dr. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abd. Rahman, “Syair Rakis Karya Pengiran Syahbandar Muhammad Salleh: Satu Kajian Kemunculannya” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 12:Bil. 22, hlm. 125−142, Januari−Jun 2006.

Pg. Dato Seri Setia Dr. Haji Mohammad bin Pg. Haji Abd. Rahman, “Syair Perlembagaan Negeri Brunei Karya Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien: Satu Analisis Fakta dan Etika” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 10:Bil. 19, hlm. 3–24, Julai—Disember 2004.

Prof. Dato’ Dr. Haji Hashim Awang, “Memperkatakan Buku Berjudul Menyuruki Syair Rakis Oleh Prof. Madya Dr. Haji Hashim bin Haji Abdul Hamid” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 13:Bil. 25, hlm. 3−6, Julai−Disember 2007.

Prof. Dato’ Dr. Siti Hawa Haji Salleh, “Kesusasteraan Melayu Tradisional dalam Abad Ke-21: Cabaran dan Harapan” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 10:Bil. 18, hlm. 46–55, Januari–Jun 2004.

Prof. Dr. A. Wahab Ali, “Pemikiran Satira Mohd. Affandi Hassan dalam Tenggelam di Lautan China” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 9:Bil. 16, hlm. 111–119, Januari–Jun 2003.

Prof. Dr. Chung Yong-Rhim, “Wanita Moden Melayu dalam Karya Khadijah Hashim” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 7:Bil. 13, hlm. 138–149, Julai–Disember 2001.

Prof. Dr. Koh Young Hun, “Globalisasi Sastera Dunia Melayu di Zaman Media Baharu dan Kedudukan Pramoedya antara Toer” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 21:Bil. 40, hlm. 78−88, Julai−Disember 2018.

Prof. Dr. Mohamad Mokhtar Hassan, “Suara Dari Dinding Dewan: Aplikasi terhadap Teori Pengkaedahan Melayu” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 17:Bil. 31, hlm. 79−94, Januari−Jun 2012.

Prof. Dr. Muhammad Haji Salleh, “Genre Melayu: Wadah untuk Pengisahan dan Perasaan” dlm.  Jurnal Pangsura Jilid. 7:Bil. 13, hlm. 3–19, Julai–Disember 2001.

Prof. Dr. Noriah Taslim, “Membawa Manuskrip ke Percetakan Pada Abad Ke-19: Implikasi Sosiobudaya dan Respons Elita Melayu” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 16:Bil. 30, hlm. 3−13, Januari−Jun 2010.

Prof. Dr. Sahlan Mohd. Saman, “Mencari Teduh Di Kuala: Suara Feminis Melayu” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 13:Bil. 25, hlm. 59−67, Julai−Disember 2007.

Prof. Haji Ahmad Samin Siregar, “Gambaran Politik, Ideologi dan Kekerasan dalam Karya Sastra: Studi Kasus Novel Arok Dedes Karya Pramoedya Ananta Toer” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 8:Bil. 14, hlm. 3–15, Januari–Jun 2002.

Prof. Haji Ahmad Samin Siregar, “Mengenal Bondong sebagai Teater Rakyat Masyarakat Angkola” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 9:Bil. 16, hlm. 89–101, Januari–Jun 2003.

Prof. Madya Ampuan Dr. Haji Brahim Ampuan Haji Tengah, “Sumbangan Sastera dalam Memantapkan Konsep Melayu Islam Beraja” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 18:Bil. 34, hlm. 42−54, Julai−Disember 2013.

Prof. Madya Ampuan Dr. Haji Brahim, “Karya-Karya Sastera Buya Hamka: Mengangkat Bahasa Melayu sebagai Bahasa Satu Nusantara” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 17:Bil. 32, hlm. 3−15, Julai−Disember 2012.

Prof. Madya Dr. Abdul Rahman Napiah, “Teori Sastera Taabudiyah dan Kaedah Analisisnya” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 8:Bil. 14, hlm. 139–149,  Januari–Jun 2002.

Prof. Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi dan Prof. Madya Dr. Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi, “Budaya Pengurusan Masyarakat Nusantara dalam Naskhah Melayu Lama” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 21:Bil. 40, hlm. 18−28, Julai−Disember 2018.

Prof. Madya Dr. Haji Hashim bin Haji Abd. Hamid, “Nasionalisme dalam Kepenyairan Yura Halim” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 13:Bil. 24, hlm. 3−24, Januari−Jun 2007.

Prof. Madya Dr. Haji Hashim bin Haji Abdul Hamid, “Sastera Klasik Satu Aspirasi Nasionalisme” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 11:Bil. 21, hlm. 44–54, Julai–Disember 2005.

Prof. Madya Dr. Haji Hashim Haji Abdul Hamid, “Sastera dan Budaya Wilayah Pesisir:   Kenyataan, Cabaran dan Harapan” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 17:Bil. 32, hlm. 48−60,    Julai−Disember 2012.

Prof. Madya Dr. Hanapi Dollah, “Cerita Lisan Orang Hulu Endau, Johor” dlm. Jurnal  Pangsura  Jilid. 11:Bil. 20, hlm. 3–13, Januari–Jun 2005.

Prof. Madya Dr. M. Rajantheran, “Pengertian Unsur Mitos dalam Sejarah Melayu Berdasarkan Sumber-sumber India” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 4:Bil. 7, hlm. 89–104, Julai–Disember 1998.

Prof. Madya Dr. Mohamad Mokhtar Hassan, “Asar Belum Berakhir Aplikasinya terhadap Teori Takmilah” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 9:Bil. 16, hlm. 3–18, Januari–Jun 2003.

Prof. Madya Dr. Othman Puteh, “Cerpen Melayu: Muatan dan Langgam ke Alaf Baru” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 3:Bil. 5, hlm. 6–12, Julai–Disember 1997.

Prof. Madya Dr. Rohani Md. Yousoff, “Penamaan Watak dalam Drama-Drama Noordin  Hassan” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 18:Bil. 34, hlm. 55−63, Julai−Disember 2013.

Prof. Madya Dr. Sahlan Mohd. Saman, “Novel sebagai Wadah Nasionalisme: Suatu Perbincangan Situasi Asia Tenggara” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 9:Bil. 16, hlm. 102–110, Januari–Jun 2003.

Prof. Madya Dr. Sahlan Mohd. Saman, “Perkembangan Kritikan Sastera Melayu Mutakhir” dlm. Jurnal Pangsura Bil. 13:Jilid. 7, hlm. 62–67, Julai–Disember 2001.

Prof. Madya Dr. Sohaimi Abd. Aziz, “Arena Wati, Ajip Rosidi dan Yahya M.S.: Bunga-bunga yang Mekar Mengharum Di Taman Nusantara” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 12:Bil. 22,   hlm. 17−22, Januari−Jun 2006.

Prof. Madya Dr. Solehah Ishak, “Ilmu Lokal dan Ilmu Global di Pentas Drama Melayu: Pertarungan atau Pemerkasaan” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 9:Bil. 17, hlm. 84–94, Julai–  Disember 2003.

Prof. Madya Dr. Syed Othman Syed Omar, “Kritikan Melayu: Pemikiran dalam Perlambangan” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 10:Bil. 18, hlm. 56–67,  Januari–Jun 2004.

Prof. Madya Dr. Syed Othman Syed Omar, “Pemikiran Satira dalam Kesusasteraaan Melayu: Perkembangan Awal” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 5:Bil. 8, hlm. 111–129, Januari–Jun 1999.

Prof. Madya Drs. Lutfi Abas, “Tiga Pendapat Mengenai Karya Sastera dan Sejarah Melayu” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 9:Bil. 16, hlm. 159–182, Januari–Jun 2003.

Prof. Madya Haji Hashim Haji Abd. Hamid, “Unsur “Sukut” dalam Pantun Brunei” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 9:Bil. 16, hlm. 195–203, Januari–Jun 2003.

Profesor Madya Dr. Hashim Ismail, “Samira: Makna Sejarah dan Neonostalgia Mencabar Kemelayuan” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 14:Bil. 26, hlm. 17−30, Januari−Jun 2008.

Profesor Madya Dr. Ruzy Suliza Hashim, “Pembikinan Feminiti Maskuliniti dalam Novel Popular Melayu Secebis Kasihmu” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 14:Bil. 27, hlm. 138−145, Julai−Disember 2008.

Pudarno Binchin, “Kemunculan Cerpen Avant-Garde pada Akhir Tahun 1970-an dan Awal Tahun 1980-an serta Kesannya dalam Perkembangan Kesusasteraan Brunei” dlm. Jurnal  Pangsura Jilid. 3:Bil. 4, hlm. 3–23, Januari–Jun 1997.

Pudarno Binchin, “Di Taman Seni H. MAR: Menyoroti Karya dan Metafora H. MAR” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 23:Bil. 43, hlm. 87−98, Januari−Jun 2020.

Pudarno Binchin, “Siram Ditaan Sebagai sebuah Genre Sastera Tradisi Bagi ‘Pembekuan’ Informasi Mengenai Amalan Budaya Masyarakat Dusun di Masa Lampau” dlm. Jurnal   Pangsura Jilid. 14:Bil. 27, hlm. 60−93, Julai−Disember 2008.

Puji Santosa, ““Hanya Satu”, Karya Amir Hamzah dalam Analisis Semiotika Todorov” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 9:Bil. 16, hlm. 46–70, Januari–Jun 2003.

Puji Santosa, ““Tuhan, Kita Begitu Dekat” Karya Abdul Hadi W.M. dalam Kajian Semiotika Riffaterre” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 7:Bil. 13, hlm. 126–137, Julai–Disember 2001.

Puji Santosa, “Analisis Struktur Sajak “Pembicaraan” Karya Subagio Sastrowardojo” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 4:Bil. 6, hlm. 6–15, Januari–Jun 1998.

Puji Santosa, “Dua Kidung dalam Perbandingan” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 15:Bil. 28, hlm. 39−55, Januari−Jun 2009.

Puji Santosa, “Iptek Itu Bermula dari Mitos: Mengenal Sajak-sajak Sapardi Djoko Damono” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 3:Bil. 4, hlm. 49–62, Januari–Jun 1997.

Puji Santosa, “Mitos Kemelayuan “Hang Tuah” Karya Amir Hamzah” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 17:Bil. 32, hlm. 127−142, Julai−Disember 2012.

Puji Santosa, “Perkembangan Soneta di Indonesia dan Jatidiri Bangsa” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 5:Bil. 9, hlm. 92–106, Julai–Disember 1999.

Puji Santosa, “Sastera Marginal dalam Peta Sejarah Kesusasteraan di Indonesia” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 2:Bil. 3, hlm. 50–57, Julai–Disember 1996.

Rahimah Hamdan dan Arba’ie Sujud, “Tarikh Dato’ Bentara Luar Johor sebagai Autobiografi Terawal untuk Masyarakat Melayu” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 21:Bil. 39, hlm. 96−115, Januari−Jun 2018.

Rasiah Halil, “Dunia Puisi M.I.A. – Suatu Catatan Awal” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 23:Bil. 43, hlm. 58−67, Januari−Jun 2020.

Rasiah Halil, “Pengenalan Ringkas Novel-novel Melayu Singapura: 1966-1995” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 1:Bil. 1, hlm. 38–46, Julai–Disember 1995.

Rina Ratih S.S., “‘Kado istimewa’ Karya Jujur Prananto: Kajian Menurut Lima Sistem Kode Roland Barthes” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 10:Bil. 18, hlm. 17–31, Januari–Jun 2004.

Rohayati Junaidi, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali dan Madiawati Mamat @ Mustaffa, “Persekitaran Budaya dalam Novel Kanak-kanak Terpilih” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 23:Bil. 43, hlm. 39−47, Januari−Jun 2020.

Rohim, “Aktualisasi Nilai-Nilai Al-Quran dalam Syair Hukum Faraid Karya Raja Ali Haji (Telaah Teks Sastra Melayu Abad XIX)” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 17:Bil. 31, hlm. 70−78, Januari−Jun 2012.

Rohim, “Islam dan Tradisi Penulisan Sastra Melayu” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 19:Bil. 36, hlm. 71−84, Julai−Disember 2014.

Rosemidland anak Manggie dan Mohd Faizal Musa, “Kasih Sayang Memicu Kejayaan: Satu Tinjauan Berdasarkan Teori Hierarki Keperluan Abraham Maslow dalam Novel Semaya Jawai” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 22:Bil. 41, hlm. 77−96, Januari−Jun 2019.

Rosnah Baharudin, “Imej Wanita dalam Sastera Melayu” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 3:Bil. 5, hlm. 74-81, Julai-Disember 1997.

Rosnani Md Zain dan Nik Rafidah Nik Muhamad Afffendi, “Fenomena Sosial dalam Novel  Nenek dan Luka Nering” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 22:Bil. 42, hlm. 23−43, Julai−Disember 2019.

Rozaiman Makmun dan Zamri Mahamod, “Kesusasteraan Melayu dan Isu Semasa dalam  Pendidikan di Brunei Darussalam” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 19:Bil. 35, hlm. 3−21, Januari−Jun 2014.

Rozaiman Makmun, “Analisis Intrinsik Cerpen “Punggung” dan “Kecoh” Karya Mussidi  Menurut Teori Keindahan” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 5:Bil. 9, hlm. 3–17, Julai–Disember 1999.

Rozaiman Makmun, “Antara Romantisisme dan Pascamodenisme: Perbandingan Unsur Kata dalam Tiga Bahagian Sumbangsih Seni” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 15:Bil. 28, hlm. 56−77, Januari−Jun 2009.

Rozaiman Makmun, “Kesusasteraan Klasik Brunei: Gambaran Masyarakat Brunei Masa Lalu” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 6:Bil. 11, hlm. 43–70, Julai–Disember 2000.

Rozaiman Makmun, “Perbandingan Hikayat Hang Tuah dengan Dua Buah Buku Ilmiah:  Rumusan Budaya dan Nilai Murni Pesilat Merentas Nusantara” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 16:Bil. 30, hlm. 127−147, Januari−Jun 2010.

Rozaiman Makmun, “Tema dan Nada Sajak Kemerdekaan: Gerak Hati Pesimisme dan Optimisme yang Arif” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 13:Bil. 25, hlm. 100−120, Julai−Disember 2007.

S. M. Zakir, “Pengucapan Shathiyat dalam Estetika Sufisme sebagai Model Estetika Sastera” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 8:Bil. 14, hlm. 101–106, Januari–Jun 2002.

S. Othman Kelantan, “Hikayat Abdullah dan Perbandingan Kritikan Melayu” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 4:Bil. 6, hlm. 27–41, Januari–Jun 1998.

S. Othman Kelantan, “Hikayat Hang Tuah: Tragedi dalam Budaya Melayu” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 2:Bil. 2, hlm. 52–57, Januari–Jun 1996.

S.M. Zakir, “Sastera dan Industri” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 18:Bil. 33, hlm. 114−125,   Januari−Jun 2013.

Saefuddin, “Asal Usul Teater Tradisional Mamanda di Kalimantan Selatan” dlm. Jurnal  Pangsura Jilid. 23:Bil. 43, hlm. 23−38, Januari−Jun 2020.

Sahlan Mohd. Saman dan Kamis Haji Tuah, “Naratif Masyarakat Tradisional Desa Brunei Darussalam daripada Novel Maka” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 14:Bil. 27, hlm. 3−12, Julai−Disember 2008.

Şahlan Mohd. Saman, “Hikayat Lipur Lara Melayu: Melihat Konsep dan Nilai Patriotisme” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 2:Bil. 2, hlm. 67–74, Januari–Jun 1996.

Sahlan Mohd. Saman, “Hubungan Sastera dan Masyarakat: Kes Asas 50 di Singapura” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 15:Bil. 29, hlm. 67−77, Julai−Disember 2009.

Sahlan Mohd. Saman, “Semiotik Melayu: Pewujudan, Pemahaman dan Permanfaatannya dalam Dunia Sastera” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 3:Bil. 4, hlm. 74–79, Januari–Jun 1997.

Sahlan Mohd. Saman/H.Yundi Fitrah, “Propaganda Jepun Di Malaysia dan Indonesia (Kajian Kes Majalah Jawa Baru dan Fajar Asia Tahun 1943−1944)” dlm. Jurnal Pangsura  Jilid. 17:Bil. 31, hlm. 3−22, Januari−Jun 2012.

Saksono Prijanto, “Cerita Pendek “Datangnya dan Perginya” dan “Memaknakan Cinta”:   Pandangan Manusia Tentang Kebenaran Hidup dan Cinta” dlm. Jurnal Pangsura Jilid.   15:Bil. 28, hlm. 90−100, Januari−Jun 2009.

Saksono Prijanto, “Keindahan dan Kekhasan Pesona Lokal dalam Kumpulan Puisi Kopi, Kretek, Cinta Karya Agus R. Sarjono” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 20:Bil. 38, hlm. 39−58, Julai−Disember 2017.

Saksono Prijanto, “Patiwangi: Citra Manusia “Griya” Bali” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 14:Bil. 27, hlm. 43−59, Julai−Disember 2008.

Saksono Prijanto, “Penentangan dan Pengukuhan Adat dalam Novel Indonesia” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 8:Bil. 15, hlm. 93–101, Julai–Disember 2002.

Saksono Prijanto, “R.A. Moerhia dan Gowok: Antara Tradisi dan Modernitas dalam Novel Karya Peranakan Tionghoa” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 11:Bil. 20, hlm. 118–140, Januari–Jun 2005.

Saksono Prijanto, “Sastra Zaman Dahulu dan Sastra Zaman Sekarang: Roro Mendut Karya Ajip Rosidi dan Roro Mendut Karya Y.B. Mangunwijaya” dlm. Jurnal Pangsura Jilid.  17:Bil. 32, hlm. 108−126, Julai−Disember 2012.

Sanif Olek, “Sastra Eksil Pengarang Indonesia di Paris “Sastera, Globalisasi dan Transnasionalisme” ”  dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 21:Bil. 40, hlm. 29−34,  Julai−Disember 2018.

Sara Beden, “Aliran Realisme Magis dalam Novel Daerah Zeni, A. Samad Said” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 23:Bil. 43, hlm. 99−128, Januari−Jun 2020.

Sariyati Nadjamudin Tome, “Permasalahan Wanita dalam Novel Nh. Dini Sebuah Analisis Kritik Sastra Feminis” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 9:Bil. 16, hlm. 120–129, Januari–Jun 2003.

Sastri Sunarti, “Citra Perempuan dalam Sajak-Sajak Upita Agustine (Antologi Puisi Nyanyian Anak Cucu) dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 18:Bil. 33, hlm. 58−79, Januari−Jun 2013.

Shaiful Bahri Md. Radzi, “Penciptaan Karya: Satü Perbincangan Berdasarkan Hikayat Asli Bad Syah” dlm. Jurnal Pangsura 1Jilid. 11:Bil. 2, hlm. 55–76, Julai–Disember 2005.

Shamsudin Othman, “Gapura Diri: Percakapan Nurani dari Sudut Rasa Insaniah” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 13:Bil. 25, hlm. 134−147, Julai−Disember 2007.

Siti Hawa Haji Salleh, “Syair Awang Semaun: Contoh istimewa Karya Historiografi Melayu Tradisional dalam Bentuk Puisi” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 2:Bil. 2, hlm. 19–32, Januari–Jun 1996.

Siti Nadhrah Norzelan, “Sajak-sajak K. Manis: Satu Analisis Kritikan Eko” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 20:Bil. 37, hlm. 3−25, Januari−Jun 2017.

Siti Norrul Aisah Hanapiah, “Ilmu Naqli dan Aqli dalam Syair Kenangan Karya Muda Omar ‘Ali Saifuddien” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 20:Bil. 38, hlm. 3−20, Julai−Disember 2017.

Siti Rabiatul Adawiah Jaffar, Arba’ie Sujud dan Salihahs Razak, “Unsur Motif Hias dalam Teks Misa Melayu” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 20:Bil. 37, hlm. 112−131, Januari−Jun 2017.

Siti Zahra Yundiafi, “Pelestarian Alam dalam Cerita “Bujang Tan Domang” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 16:Bil. 30, hlm. 79−91, Januari−Jun 2010.

Siti Zahra Yundiafi, “Syekh Yusuf: Pejuang dan Ahli Tasawuf” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 13:Bil. 25, hlm. 34−58, Julai−Disember 2007.

Siti Zainon Ismail, “Jeritan Satwa Luka Kemusnahan Alam Rimba Ciptaan-Nya Sorotan Karya Marzuki Ali” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 13:Bil. 24, hlm. 25−34, Januari−Jun 2007.

Slamet Riyadi, “Konsep Keilahian dalam Sastra Jawa Abad XVIII dan XIX” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 12:Bil. 23, hlm. 14−40, Julai−Disember 2006.

Slamet Riyadi, “Nama Diri Etnik Jawa dan Fungsinya dalam Masyarakat” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 13:Bil. 25, hlm. 92−99, Julai−Disember 2007.

Slamet Sukirnanto, “Sastra Melayu Alaf Baru: Strategi dan Komitmen Bersama” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 7:Bil. 12, hlm. 98–108, Januari–Jun 2001.

Sohaimi Abdul Aziz, “Kesan Globalisasi Budaya Mencelarukan Sastera” dlm. Jurnal Pangsura  Jilid. 10:Bil. 19, hlm. 51–58, Julai–Disember 2004.

Sri Sayekti, “Kepimpinan dalam ‘Syair Kerajaan Bima’” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 19:Bil. 36, hlm. 85−99, Julai−Disember 2014.

Suharmono K., “Bugis-Makassar Melayu, Sunda-Jawa, dan Brunei Darussalam dalam Adat dan Tradisi” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 12:Bil. 22, hlm. 23−62, Januari−Jun 2006.

Sulistiati, “Tokoh Minuk Inspirasi Kreativitas yang Gemilang” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 13:Bil. 24, hlm. 97−119, Januari−Jun 2007.

Suraiya Chapakiya, “Penyebaran dan Pemasaran Bahasa Melayu di Thailand” dlm. Jurnal  Pangsura Jilid. 21:Bil. 40, hlm. 35−41, Julai−Disember 2018.

Suraya Majid, “Aliran Cerpen “Bayang-Bayang” Karya P. Binchin” dlm. Jurnal  Pangsura Jilid.   5:Bil. 9, hlm. 51–63, Julai–Disember 1999.

Suryami, “Antara Ideologi Patriarki dan Emansipasi Perempuan: Analisis Sajak “Siapa yang Mengatakan” dan “Siklus” Karya Toeti Heraty” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 17:Bil. 31,  hlm. 23−34, Januari−Jun 2012.

Suryami, “Nyanyi Sunyi Amir Hamzah dan Deru Campur Debu Chairil Anwar Sebuah Tinjauan Intertekstualitas” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 22:Bil. 42, hlm. 83−96,  Julai−Disember 2019.

Sutan Iwan Soekri Munaf, “Super Hilang: Keseriusan Hamid Berkomunikasi” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 7:Bil. 13, hlm. 100–110, Julai–Disember 2001.

Suyono Suyanto, “Cerpen Oka Rusmini “Api Sita”: Dekonstruksi dan Rekonstruksi Mitos Sita” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 14:Bil. 26, hlm. 83−92, Januari−Jun 2008.

Suyono Suyatno, “Corak Feminisme Dua Sajak Penyair Laki-Laki” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 17:Bil. 31, hlm. 45−56, Januari−Jun 2012.

Suyono Suyatno, “Pengakuan Pariyem dalam Perspektif Kekuasaan dan Gender” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 11:Bil. 21, hlm. 29–43, Julai–Disember 2005.

Suyono Suyatno, “Tradisi dan Modernitas dalam Cerpen “Wanita Muda di Sebuah Hotel  Mewah” dan “Kemilau Cahaya dan Perempuan Buta”: Kajian Poskolonial” dlm. Jurnal   Pangsura Jilid. 12:Bil. 23, hlm. 135−147, Julai−Disember 2006.

Sweeney, Amin, “Konsep ‘Imej dan Martabat Nusantara’ dan Implikasinya” dlm. Jurnal   Pangsura Jilid. 1:Bil. 1, hlm. 20–29, Julai–Disember 1995.

Syahwal Nizam Haji Yani, “Amanat Muslim Burmat dalam Novel Lari Bersama Musim: Krisis Ekonomi dan Isu-Isu yang Relevan pada Alaf 21” dlm. Jurnal Pangsura Jilid.  23:Bil.43, hlm. 5−22, Januari−Jun 2020.

Syahwal Nizam Haji Yani, “Diangdangan Brunei: Motif Penculikan dalam Watak dan Perwatakan” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 20:Bil. 38, hlm. 59−82, Julai−Disember 2017.

Syed Othman Syed Omar, “Estetika Islam dalam Sastera Melayu” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 7:Bil. 12, hlm. 44–73, Januari–Jun 2001.

Tan Xiao, “Sastera dan Citra Bangsa: Perbandingan Pantun dan Xintianyou” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 22:Bil. 42, hlm. 44−49, Julai−Disember 2019.

Tengku Intan Marlina Tengku Mohd. Ali/Masrina Itom, “Ngayap Simbol Adat Tradisi dan Indeks Kehidupan Wanita Iban dalam Cerpen “Bunga Rimba” dlm. Jurnal Pangsura  Jilid. 18:Bil. 33, hlm. 80−92, Januari−Jun 2013.

Teuku Iskandar, “Kedudukan Raja dalam Kesusasteraan Melayu” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 2:Bil. 2, hlm. 90–97, Januari–Jun 1996.

Teuku Iskandar, “Muhammad Kelanah Pengumpul dan Penyalin Manuskrip” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 1:Bil. 1, hlm. 74–83, Julai–Disember 1995.

Tirto Suwondo, “Kaedah Estetika Sastra Melayu, Jawa dan Indonesia” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 9:Bil. 16, hlm. 71–78, Januari–Jun 2003.

Tirto Suwondo, “Mencari Kebenaran di antara Dua Agama (Studi Kasus Roman Suara Azan dan Loceng Gereja)” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 6:Bil. 11, hlm. 82–92, Julai–Disember 2000.

Tirto Suwondo, “Novel Mantra Pejinak Ular Kuntowijoyo: Rekonstruksi Sejarah Sosial- politik  Order Baru” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 11:Bil. 21, hlm. 77–93,  Julai– Disember 2005.

Tirto Suwondo, “Olenka, Chairil Anwar dan Sartre: Kajian Dialogis” dlm. Jurnal Pangsura  Jilid.   7:Bil. 13, hlm. 33–48, Julai–Disember 2001.

Tirto Suwondo, “Syamsuddin As-Sumatrani (Riwayat, Karya, Ajaran, Keraman dan Pembelaannya)” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 4:Bil. 7, hlm. 49–62, Julai–Disember 1998:

Ungku Maimunah Mohd. Tahir, “Pemberontakan oleh Jong Chian Lai Satu    Pandangan dari Perspektif Pascakolonialisme” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 9:Bil. 17, hlm. 95–108, Julai–Disember 2003.

Uniawati, “Corak Budaya Lokal dalam Cerpen “Cinta di Atas Perahu Cadik”: Kajian Sistem Kode Roland Barthes” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 16:Bil. 30, hlm.33−43, Januari−Jun 2010.

Wahyu Wibowo, “Pantun-Melayu Malaysia dan Indonesia: Suatu Tinjauan Kritis-Analitis” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 15:Bil. 28, hlm. 113−121, Januari−Jun 2009.

Wan Syaifuddin Haji Wan Mahzim, “Syair Putri Hijau Iras-iras Peristiwa Sejarah dalam Masyarakat Melayu Sumatera Timur” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 8:Bil. 14, hlm. 119–38, Januari–Jun 2002.

Wati Kurniawati, S.S., “Keislaman Tokoh dan Penokohan, Latar, serta Tema Novel Perjalanan ke Akhirat Karya Djamil Suherman” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 6:Bil. 10, hlm. 55–74, Januari–Jun 2000.

Wati Kurniawati, S.S., “Unsur Islam dalam Khasanah Sastra Indonesia” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 3:Bil. 5, hlm. 32–48, Julai–Disember 1997.

Yang Berhormat Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Yahya Haji Ibrahim, “Hubungan Sasterawan dengan Ugama dalam Pandangan Islam” dlm. Jurnal  Pangsura Jilid. 18:Bil. 34, hlm. 3−9, Julai−Disember 2013.

Yulitin Sungkowati, “Bayang-bayang Orientalisme di Balik Representasi Islam dalam Sastra Pra-Indonesia” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 15:Bil. 29, hlm. 95−109, Julai−Disember 2009.

Yusmilayati Yunos, “Keterikatan Alam dan Manusia dalam Teks Campur Bawur” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 13:Bil. 24, hlm. 78−96, Januari−Jun 2007.

Zainal Abidin Borhan, “Waad, Wasiat dan Nasihat dalam Sulalat Al-Salatin: Iktibar untuk Kepimpinan Melayu” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 22:Bil. 42, hlm. 50−58, Julai−Disember 2019.

Zainal Kling, “Kedaulatan dan Kekuasaan Melayu dalam Teks Sastera” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 16:Bil. 30, hlm. 14−32, Januari−Jun 2010.

Zefri Ariff Brunei, “Haiku: Pemindahan Impresi dalam Dunia Sajak Brunei” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 9:Bil. 17, hlm. 70–83, Julai–Disember 2003.

Zefri Ariff Brunei, “Labuan dalam Landskap Sastera Brunei: Semiotik Budaya dalam Materi Pantun” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 15:Bil. 28, hlm. 122−133, Januari−Jun 2009.

Zefri Ariff Brunei, “Nasionalisme Melayu dalam Drama Sejarah” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 14:Bil. 26, hlm. 3−16, Januari−Jun 2008.

Zefri Ariff Brunei, “Yang Mujarad Terjerat yang Maujud Terlucut: Kembali pada Tauhid dalam Sastera” dlm. Jurnal Pangsura Jilid. 11:Bil. 20, hlm. 141–150, Januari–Jun 2005.