Puisi Islam Brunei Darussalam Dalam Hubungannya Dengan Puisi Islam Nusantara.

Tajuk : Puisi Islam Brunei Darussalam Dalam Hubungannya Dengan Puisi                               Islam Nusantara.
Tahun Terbit        : 2011
Nama pengarang : Morsidi Haji Muhamad

 

Bibliografi

Abdul Aziz Juned, YB Pehin datu Seri Maharaja. 1996. “Sastera Islam Mesti Bersuluh Kepada Wahyu dan Ilmu islam”. Dlm. Simposium Serantau Sastera Islam. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdullah Hussain & Muslim Burmat. 1984. Bunga Rampai Sastera Melayu Brunei. Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Abdul Hadi W.M. 1987. Sastera Sufi: Sebuah Antalogi. Batu Caves: Thinker’s Library.

Abdul Hadi W.M. 1999. Kembali ke Akar Kembali Ke Sumber: Esei-Esei Sastra Profetik dan Sufistik. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Abdul Hadi W.M. 2003. Pembawa Matahari. Jakarta: Bentang Budaya.

Abu Hassan Sham (Pnyl.). 1993. Puisi- Puisi Raja Ali Haji. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka

Abu Hassan Sham. 1995. Syair-Syair Melayu Riau. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abu Hassan Sham. 1996. “Pemikiran Sufisme dalam Membentuk Akhlak dan Keperibadian Ummah Berdasarkan Karya Raja Haji Ali. Dlm. Simposium Serantau Sastera Islam. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.

Adnan M. Wazan. 1985. Essays in Comparative Literature: An Islamic Perspective. London: Ithaca Press.

Ahmad Kamal Abdullah. 1988. Unsur-Unsur Islam Dalam Puisi Melayu Moden. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ahmad Kamal Abdullah. 1989. Gejala: Esei dan Kritikan Puisi Melayu Moden (1955- 1986). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ahmad Kamal Abdullah, Hashim Awang, Ramli Isin, Sahlan Mohd. Saman & Zakaria Ariffin.

  1. Sejarah Kesusasteraan Melayu (Jilid II). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Ahmad Kamal Abdullah. 1993. “Puisi Melayu Mutakhir: Langkah Keindahan dan Kebijaksanaan” . Dlm. Ainon Abu Bakar (Pnyt.). 1993. Telaah Sastera Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ahmad Kamal Abdullah. 1994. Kesusasteraan Bandingan dalam Perbincangan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ainon Abu Bakar (Pnyt.). 1993 Telaah Sastera Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ajip Rosidi. 1987. Puisi Indonesia Modern. Jakarta: Pustaka Jaya.

Aldan. Daisy. 1981. The Art and Craft of Poetry. New York: North River Press.

Ali Ahmad. 1984. Tema Sajak-Sajak Melayu 1933-1969. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ali Ahmad. 1994. Pengantar Pengajian Kesusasteraan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ali Ahmad. 1996. “Sastera Melayu dan Pembinaan Akhlak.” Dlm. Simposium Serantau Sastera Islam. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.

Alwi Salim. 1983. Puisi Melayu. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti

A.Rahim Abdullah. 1995. Pemikiran Sasterawan Nusantara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Arif Hidayat. 2010. “Rahsia Yang Tersembunyi Dalam Sajak “Pembawa Matahari” karya Abdul Hadi W.M.”. Dlm. Dari Zaman Citra ke Metafiksi. Jakarta: Gramedia.

Ashraf Nurdin. 1985. Pujangga Iqbal. Singapura: Pustaka Nasional.

gAtmazaki. 1993. Analisis Sajak: Teori, Metodologi dan Aplikasi. Bandung: Angkasa

Badaruddin H.O. 1963. “ Menilai Kembali: Adi Kelana dengan Kerja Sasteranya. Dlm. Mastika, Januari 1963: 13-15.

Badaruddin H.O. 1983. “Puisi Melayu dan Perkembangannya di Brunei”. Dlm. Ikhtisar Bahasa dan Sastera: 52-62. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.

Baharudin Ahmad (Pnyl.). 1992. Sastera Sufi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Baharuddin Zainal. 1964. “Sedikit Mengenai “Seorang Nelayan yang Pulang” dan Penyairnya”. Dlm. Dewan Bahasa, September 1964: 421-425.

Basnett, Susan. 1993. Comparative Literature. A Critical Introduction. Oxford: Blackwell.

Bartens, Hans. 2008. The Basic Literary Theory. London: Taylor & Francis.

B.P Situmorang. 1983. Puisi: Teori Apresiasi Bentuk dan Struktur. Ende-Flores: Penerbit Nusa Indah.

Braginsky, B. 1993. The System of Classical Malay Literature. Leiden: KITLV Press.

Caudwell, Christopher. 1946. Illusion and Reality: a Study of the Sources of Poetry. London:

Lawrence & Wishard.

 

Chittick, William C. 2005. Sufism. Oxford: Oneworld Publications.

 

Citra Manusia dalam Puisi Indonesia Moden (1920-1960). 1993. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dapartment Pendidikan dan Kebudayaan.

Culler, Jonathan. 1975. Structuralist Poetics:Structuralism, Linguistics and the Study of Literature. London: Routledge & Kegan Paul.

Danziger, M.K dan Johnson, W.S. 1983. Pengenalan Kritikan Sastera. (Trj.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Disekitar Pemikiran Kesusasteraan Malaysia 1957-1972. 1976. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Djohan Effendi & Abdul Hadi W.M. (Pnyt.). 1986. Iqbal: Pemikir Sosial Islam dan Sajak-Sajaknya. Jakarta: PT. Pantja Simpati.

Drew, Elizabeth. 1972. Poetry: A Modern Guide to its Understanding and Judgement. New York: Del Publishing Co., Ins.

Dyson, A.E. 1986. Poetry Criticism & Practice Developments Since the Symbolists. London: Macmillon

Ernst, Carl W. 1994. Words of Ecstasy in Sufism. Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed & Co.

Esei Sastera Asas 50. 1981. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Fatimi,S.Q. 1963. Islam Comes to Malaysia. Singapura: Malaysian Sociological Research Institute.

Goatly, Andrew. 1997. The Language of Metaphors. London: Routledge.

Guilen, Claudio. 1993. The Challenge of Comparative Literature. Cambridge: Harvard University Press.

Hadijah Rahmat. 2005. Mengukir Air di Persisir: Sastera Melayu/ Indonesia dalam Arus Jagat. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hamzah Hamdani. 1988. Pemikiran Sastera Nusantara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hamzah Hamdani. 2002. “Pembinaan dan Pengembangan Sastera Islam: Catatan Pengalaman Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia”. Dlm Jurnal Pangsura, Januari-Jun, Bil. 14, Jil. 8:87-100.

Hamzah Hamdani. 2006. Sastera Nusantara: Warisan dan Harapan. Johor Bahru: Yayasan Warisan Johor.

Harun Mat Piah. 1989. Puisi Melayu Tradisional: Satu pembicaraan Genre dan Fungsi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Harun Mat Piah. 1995. “ Sajak-sajak Awal Brunei: Satu Perkongsian dan Kesinambungan Tradisi Puisi Nusantara”. Kertas Kerja, Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Melayu IV, Jabatan Persuratan Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia, 14-16 Ogos 1995.

Harun Mat Piah. 1996. “Sajak-sajak Awal Brunei Darussalam: Tinjauan Ringkas Terhadap Perkembangan Bentuk dan Pemikiran.” Dlm. Jurnal Pangsura, Bil.3, Jil.2: 3-23.

Harun Mat Piah. 1996. “Syair-syair Muda Omar Ali Saifuddien daripada Pandangan Estetika dan Etika Islam.” Dlm. Simposium Serantau Sastera Islam. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.

Hashim Awang. 1988. Kritikan Kesusasteraan: Teori dan Penulisan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hashim Awang. 1997. “Pengkaedahan Melayu dalam Kajian dan Kritikan Kesusasteraan Tanahair.”. Dlm. Teori Sastera dan Budaya dalam Kajian Akademik. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Hlm. 103-124.

Hashim Haji Abd. Hamid, Haji. 1983. “Peranan Puisi di Tengah-Tengah Penghidupan Semasa Sehingga Menjelang 1983 (Merdeka).” Kertas kerja, Pesta Puisi Nusantara anjuran ASAS 50, Singapura pada 6-8 Ogos.

Hashim Haji Abd. Hamid, Haji. 1993. Junjung Tinggi. Bandar Seri Begawan: Jabatan Kesusasteraan Melayu, UBD.

Hashim Haji Abd. Hamid, Haji. 1994. Riak Sastera Darussalam. Kuala Lumpur: Hikmah Enterprise.

Hashim Haji Abd. Hamid, Haji. 1996. “Yahya M.S.: Laungan Nasionalisme dan Islam.” Dlm Jurnal Pangsura, Januari-Jun, Bil.2, Jil.2: 113-125.

Hashim Haji Abd.Hamid, Haji. 2002. Bicara Sastera Brunei. Bandar Seri Begawan: Jabatan Kesusasteraan Melayu, UBD.

Herman J. Waluyo.1991. Teori dan Apresiasi Puisi. Jakarta: Erlangga.

Holman, C. Hugh dan Harmon, William. 1992. A Handbook to Literature. New York: Macmillan.

Ibrahim Gamard. 2008. Greatest Works of Rumi: Selections from His Stories & Discourses. Mumbai: Jaico Publishing House.

Ibrahim Madkour, Dr. 1995. Aliran dan Teori Filsafat Islam. (Trj.). Jakarta: Bumi Aksara.

Imam Al-Ghazali. 2002. Permulaan Hidayah. (Trj.). Batu Caves: Thinker’s Library.

Imam Al-Ghazali. 2006. Menyingkap Hati Menghampiri Ilahi. (Trj.).Bandung: Pustaka Hidayah.

Imam Al-Ghazali. 2007. Mempertajam Mata Bathin dan Indera Keenam. (Trj.). Jakarta: Mitrapress.

Irmscher, William F. 1989. The Nature of Literature: Writing on Literary Topics. New York: Holt Rinehart and Winston.

Ismail Hamid. 1990. Asas Kesusasteraan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Jawawi Haji Ahmad. 1986. “Perkembangan Puisi Mutakhir di Brunei Darussalam”. Kertas kerja, Pertemuan Sasterawan Nusantara V di Makasar, Indonesia, 22-25 November.

John, A.H. 1961. “Sufism as a Category in Indonesian Literature and History”. Journal Southeast Asian History. Vol. 2, July 1961: 10-23.

Kamus Besar Indonesia. 1990. Jakarta: Balai Pustaka.

Kamus Dewan. 1989. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Bahasa Melayu Nusantara. 2003. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa Pustaka Brunei.

Kassim Ahmad dan Shahnon Ahmad. 1987. Polemik Sastera Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kennedy, X.J, dan Gioia, Dana. 1995. Literature: an Introduction to Fiction, Poetry, and Drama. New York: Harper Collins.

Li Chuan Siu. 1967. Ikhtisar Sejarah Pergerakan Kesusasteraan Melayu Moden 1945-1965. Kuala Lumpur: Pustaka Antara.

Li Chuan Siu. 1978. Ikhtisar Sejarah Kesusasteraan Melayu Baru 1830-1945. Kuala Lumpur: Pustaka Antara.

Lutfi Abas. 1991a. “Antalogi Sajak Burung Perutusan dan Empat Pesanan. Dlm. Bahana, Jun: 9-13.

 

Lutfi Abas. 1995. Kritikan Karya Sastera Sebagai Karya Seni. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mahayudin Haji Yahya. 1998. Tamaddun Islam. Shah Alam: Fajar Bakti.

H.Mahmud Yunus, Prof. Dr. 1983. Tafsir Quran Karim. Jakarta: Hidarkarya Agung.

Majid Fakhry. 2009. Islamic Philosophy: A Beginner’s Guide. Oxford: Oneworld Publications.

Majlis Anugerah Kesusasteraan Islam Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (Buku Program). 2008.

Mana Sikana. 1983. Pemikiran Islam dalam Sastera Melayu. Kuala Lumpur: Penerbitan Tratra.

Mana Sikana. 1985. “Yahya M.S. Sebagai Penyair Islam.” Dlm. Bahana, Januari: 23-30.

Mana Sikana. 1996. Falsafah dan Seni Kreatif Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mana Sikana. 1997b. “Sastera Islam dan cabaran Pasca Modenisme.” Dlm. Shafie Abu Bakar dan Mohamad Anwar Omar Din. Peradaban Melayu: 79-98. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Markandi Haji Kuris. 1997.”Perlambangan dalam Sajak-Sajak Karya Yahya M.S. Tesis Sarjana. Jabatan Kesusasteraan Melayu, Universiti Brunei Darussalam.

Md. Salleh Yaapar. 1995. Mysticism of Poetry: a Hermeneutical reading of the Poem Of Amir Hamzah. Kuala Lumpur; Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohamad Daud mohamad (Pnyl.). Tokoh-Tokoh Sastera Melayu Klasik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohammad Khalifa. Al-Qur’an dan Orientalisme. (Trj.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Affandi Hassan. 1992. Pendidikan Estetika daripada Pendekatan Tauhid. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Affandi Hassan, Ungku Maimunah Mohd.Tahir & Mohd. Zariat Abdul Rani.  2008. Gagasan Persuratan Baru: Pengenalan dan Penerapan. Bangi: Institut Alam dan Tamadun Melayu, UKM.

Mohd. Jamil al-Sufri, Haji. 1987. Penyair Diraja:Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien. Bandar Seri Begawan: Pusat Sejarah Brunei.

Mohd. Jamil al-Sufri, Haji. 1992. Liku-Liku Perjuangan Pencapaian Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam. Bandar Seri Begawan: Jabatan Pusat Sejarah.

Mohd. Jamil al-Sufri, Haji. 1997. Survival Brunei dari Perspektif Sejarah. Bandar Seri Begawan: Jabatan Pusat Sejarah.

 

Mohd. Jamil al-Sufri, Haji. 1998. “Penghatan Sejarah Sebagai Landasan Perancangan Kemajuan Bangsa.” Dlm. Melayu Brunei Abad Ke 21. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasan dan Pustaka Brunei.

Mohd. Kamal Hassan. 1996. ‘Seni, Sastera dan Agama: Suatu Kesepaduan”. Dlm Simposium Serantau Sastera Islam. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.

Mohd. Taib Osman. 1987. “Raja Ali Haji dari Riau: Apakah Seorang Tokoh Transisi atau Pujangga Klasik yang Akhir Sekali”. Dlm. Mohamad Daud Mohamad (Pnyl.). Tokoh-Tokoh Sastera Melayu Klasik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Yusuf Ahmad. 2000. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Mohd. Zuriat Abdul Rani. 2008. “Antara Didaktisisme dan Cerita: Satu Analisis Perbandingan Antara Novel Tivi oleh Shannon Ahmad dan Di Bawah Lindungan Kaabah oleh Hamka”. Dlm. Mohd Affandi Hassan, Ungku Maimunah Mohd. Tahir & Mohd. Zariat Abdul Rani. Gagasan Persuratan Baru: Pengenalan dan Penerapan: 354-377. Bangi: Institut Alam dan Tamadun Melayu, UKM.

Morsidi Haji Muhamad. 1997. “Puisi Brunei Akhir Abad 20 dalam Perspektif Sejarahnya.” Dlm. Panorama Sastera Nusantara: 129-166. Jakarta: Balai Pustaka.

Morsidi Haji Muhamad. 2002. “Memperkasa Sastera Melayu: Antara Puisi Tradisional dengan Puisi Moden.” Dlm. Jurnal Pangsura, Januari-Jun, Bil. 14, Jil. 8: 29-50.

Morsidi Haji Muhamad. 2006. “Puisi Yahya M.S.: Antara Penggunaan Citra dan Perlambangan dengan Tema”. Dlm. Jurnal Pangsura, Januari-Jun, Bil. 22, Jil.12: 63-87.

Morsidi Haji Muhamad. 2006. “Puisi Enam Penyair Brunei: Pengutaraan Persoalan Kemelayuan dan Globalisasi”. Dlm. Jurnal Pangsura, Julai-Disember, Jil.12, Bil.23: 55-58.

Morsidi Haji Muhamad. 2010. Puisi Moden Brunei Sebelum Merdeka: Satu Kajian Tentang Tema, Citra dan Perlembangan. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.

Muda Omar Saifuddien. 2006a. Syair Asli Rajang Hari. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.

Muda Omar Ali Saifuddien. 2006b. Rampaian Laila Syair. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.

Muda Omar Ali Saifuddein. 2006c. Syair Nasihat. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.

Muda Omar Ali Saifuddein. 2006d. Syair Perlembagaan Negeri Brunei. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.

Muhamad Abdul Latif. 1980. Suatu Pengenalan Sejarah Kesusasteraan Melayu Brunei. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhamad Abdul Latif. 1985. Tema dan Persoalan Sajak-Sajak dalam Salam. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.

 

Muhamad Bukhari Lubis. 1994. The Ocean of Unity: Wahdad al-Wujud in Persian, Turkish and Malay Poetry. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhamad Bukhari Lubis. 1996. “ Kesusasteraan Sufi Melayu dibandingkan dengan Kesusasteraan Sufi Bangsa-Bangsa Islam yang Lain: Antara Realiti dan Harapan”. Dlm. Simposium Serantau Sastera Islam: 369-392. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.

Muhammad Haji Salleh. 1977. Tradition and Change in Contemporary Malay- Indonesian

Poetry. Kuala-Lumpur: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Muhammad Haji Salleh. 1984. Pengalaman Puisi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad Haji Salleh. 1986. Cermin Diri: Esei-Esei Kesusasteraan. Petaling Jaya: Fajar Bakti.

Muhammad Haji Salleh. 1991. Yang Empunya Cerita: the Mind of the Malay Author. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad Haji Salleh. 1996. “Penyair Mengambil Kedudukan dan Pemilihan”. Dlm. Perisa 4, 1996: 13-26

Nahmar Jamil. 1990. Titisan Hujan di Negeriku Titisan Rindu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Parnickel, Boris. 1995. Perkembangan Sastera Nusantara Serumpun (Abad Ke-7 – Ke-19).

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Pigeud, Th. G. 1967. Literature of Java – Synopsis of Javanese Literature 900-1900, Jilid I. The Hague: martinus Nijhoff.

Rachmat Djoko Prodopo. 1993. Pengkajian Puisi: Analisis Strata Norma, dan Analisis Struktural dan Semiotik. Jakarta; Gadjah Mada University Press.

Rachmat Djoko Pradopo. 1995. Beberapa Teori Sastera, Metode Kritik, dan Penerapannya.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

 

Raffel, Burton. 1967. The Development of Modern Indonesian Poetry. New York: State University of New York Press.

Rogayah A. Hamid & Wahyunah Abd. Gani (Pnyl.). Pandangan Semesta Melayu: Syair. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Safian Hussain, Mohd. Thani Ahmad & Johon Jaafar. 1981. Sejarah Kesusasteraan Melayu

(Jilid 1). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Sahlan Mohd. Saman, Othman Puteh dan Romli Isin. 1986. Memperkatakan Tiga Genre.

Petaling Jaya: Fajar Bakti.

 

Sahlan Mohd Saman. 2005. Sastera Malaysia: Hubungan dengan Sastera Nusantara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Sahlan Mohd Saman. 2010. Sejarah Teori & Kritikan Sastera Nusantara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sa’id Abdul Fattah. 2009. Di Ambang Kematian Al-Hallaj: Tragedi Perjalanan Menuju Makrifat. (Trj.) Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sa’id Musfir al- Qahtani. 2008. Abdul Qadir Jailani: Memahami Ketokohan, Akidah, dan Tasawuf Syeikh Abdul Qadir Jailani. (Trj.). Johor Bharu: Perniagaan Jahabersa.

Samsina Abd. Rahman. 2006. “Pengkaedahan Melayu: Konsep dan Aplikasi dalam Genre

Puisi”. Dlm. Jurnal Pangsura, Januari-Jun, Bil. 22, Jil. 12: 143-176.

 

Schimmel, Annemarie. 2002. Dunia Rumi: Hidup dan Karya Penyair Besar Sufi. (Trj.). Yokyakarta: Penerbit Pustaka Sufi.

Sekitar Kritikan Sastera Melayu Brunei: 1995. Bandar Seri Bengawan: Dewan Bahasa dan

Pustaka Brunei.

 

Shafie Abu Bakar. 1997. “Perjalanan Kualiti Persajakan Melayu.” Dlm. Shafie Abu Bakar dan

Mohamad Anwar Omar Din. Peradaban Melayu. Universiti Kebangsaan Melayu. Hlm. 99-170.

 

Shahnon Ahmd. 1981. Kesusasteraan dan Etika Islam. Kuala Lumpur: Penerbitan Fajar Bakti.

Shahnon Ahmad. 2010. Kembara Seorang Hamba: Merentasi Perjalanan daripada Kegelapan kepada Cahaya. Shah Alam: Karya Bestari.

S.H Nasr. 1987. Islamic Art and Spirituality. Ipswich: Gongoonoza Press.

S.H.Nasr (Trj.). 1989. Falsafah Kesusasteraan dan Seni Halus. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Simorangkir Simandjuntak, B. 1965. Kesusasteraan Indonesia (Jilid I). Jakarta: P.T Pembangunan.

Simposium Serantau Sastera Islam. 1996. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.

Siti Aisah Murad (Pnyl.). 1996. Konsep Nilai dalam Kesusasteraan Melayu. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Siti Hawa haji Salleh. 1997. Kesusasteraan Melayu Abad Kesembilan Belas. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Siti Zahra Yundiafi. 2007. “Syekh Yusuf; Pejuang dan Ahli Tasauwuf”. Dlm. Jurnal Pangsura.

Julai Disember, Bl.25, Jil. 13: 34-58.

 

Siti Zainon Ismail. 1993. “Menyusur Akar dan Jagad Budaya: Tinjauan Perkembangan Puisi

Malaysia Moden”. Dlm. Ainon Abu Bakar (Pnyt.). 1993. Telaah Sastera Melayu.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

  1. Jaafar Husin (Pnyl.). 1995. Nadwah Ketakawaan Melalui Kreativiti. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sohaimi Abdul Aziz (Pnyt.). 2003. Syeikh Tahir Jalaluddin: Pemikir Islam. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

  1. Othman Kelantan. 1987. Arah Pemikiran Sastera Malaysia. Bangi: UKM

Stallknecht, Newton P. & Frenz Horst. 1990. Sastera Perbandingan: Kaedah dan Perspektif.

(Trj.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Sukron Kamil. 2009. Teori Kritik Sastera Arab: Klasik Moden. Jakarta: Rajawali Pers.

Syed Naquib al-Attas.1970. The Mysticism of Hamzah Fansuri. Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press.

Syed Naquib al-Attas. 1972. Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Kuala Lumpur:

Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 2008. Menelusuri dan Memahami Jalan Kesufian. (Trj.). Bandung: Pustaka Setia.

 

Syekh ‘Abdul Qadir Jailani. 2009. Wasiat Terbesar Sang Guru Besar. (Trj.). Jakarta: Sahara Publications.

Teeuw, A. 1966. “The Malay Syair: Problems of Origin and Tradition”. Dlm. BKI, 122 (1966),:

429-446.

 

Teeuw,A. 1970. Sastera Baru Indonesia. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.

Teeuw, A. 1983. Tegantung Pada Kata. Jakarta: Pustaka Jaya.

Teeuw, A. 1992. Membaca dan Menilai Sastera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Teeuw, A. 1994. Indonesia: Antara Kelisanan dan Keberaksaraan. Jakarta: Pustaka Jaya.

Teeuw, A. 1995. Sastera dan Ilmu Sastera: Pengantar Teori Sastera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Teuku Iskandar. 1995. Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad. Bandar Seri Begawan: Jabatan Kesusasteraan Melayu, UBD.

Tokoh Sasterawan Islam Brunei dan Pelapor Kesusasteraan Moden Brunei (Buku Program

sempena 15 tahun penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah) (Tanpa Tarikh).

 

Umar Junus. 1976. Perkembangan Puisi Melayu Moden. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan

Pustaka.

 

Umar Junus. 1980. Sikap dan Pemikiran dalam Puisi Melayu Moden. Kuala Lumpur: Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Umur Junus. 1981. Dasar-Dasar Interprestasi Sajak. Kuala Lumpur: Heineman.

Umar Junus. 1984. Sastera Melayu Moden: Fakta dan Interprestasi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Umar Junus. 1986. Sosiologi Sastera: Persoalan Teori dan Metode. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ungku Maimunah Mohd. Tahir. 2007. Kritikan Sastera Melayu: Antara Cerita dengan Ilmu.

Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Ungku Maimunah Mohd. Tahir. 2009. Dinamika Pemikaran Sastera Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Weisstein, Ulrich. 1973. Comparative Literature and Literary Theory: Survey and Introduction. Bloomington: Indiana University Press.

Wellek, Rene and Warren, Austin. 1985. Theory of Literature. Harmondsworth:Penguin.

Wellek, Rene. Concepts of Criticism. 1971. New Heaven: Yale University Press.

Yahya M.S. 1983. Asas-Asas Kritik Sastera. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan

Pustaka.

 

Yahya M.S. 1998. Menghayati Sastera Islam Abad Ke-21. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.

Yahya M.S. 1973. “Satu Pengenalan Terhadap Sajak-Sajak Adi Marhaen dalam “Lingkaran

Budi”. Dlm. Bahana, Jil.8, Bil.22, Julai-September: 1292-1300.

 

Yahya M.S. 2000. “Teladan-Teladan Kemanusiaan dalam Syair Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien’. Dlm. Jurnal Pangsura, Januari-Jun Bil. 10, Jil.6: 3-30.

Yahya M.S. 2003. Perjalanan Terakhir Anakku Yang Hilang. Bandar Seri Begawan: Jabatan Kesusasteraan Melayu. UBD.

Yusuf Al-Qardhawi, Prof. Dr. Wawasan Islam: Antara Keaslian dan Kemodenan. (Trj.).

Batu Caves: Thinker’s Library.

 

Zen Hae (Pnyt.) 2010. Dari Zaman Citra ke Metafiksi: Bunga Rampai Telah Sastera DKJ.

Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).